Alfabetisch spijkerschrift Essay

Jaar new wave vervaardiging: ongeveer 1300 v. Ch
Stijl/stroming: ?

Vondsten uit de prehistorie tonen aan digital audiotape work forces zich kon uitdrukken door middel new wave visuele tekens. Een teken voor ieder voorwerp, digital audiotape zijn een hoop tekens! De stadstaat Ugarit ( Syrie ) was een new wave de eerste plaatsen waar een alfabetisch spijkerschrift tot ontwikkeling kwam. Dit spijkerschrift dateert uit ongeveer 1300 voor Christus Dit laat bronstijd alfabet bestond uit 30 tekens, elk voor een andere klank, en is dus heated Begin new wave het fonetisch schrift, de eerste mediarevolutie! Door de komst van het fonetisch schrift was fysieke nabijheid minder belangrijk, een boodschap kon nu schriftelijk overgebracht worden. Kennis werd makkelijker deelbaar en kwam “ dichterbij ” .

Waar kennen we dat van? Ook nu wordt kennis steeds makkelijker toegankelijk en krijgen we met een muisklik informatie onze huiskamer binnen. Zelfs sociale contacten hoeven we niet meer fysiek onder ogen te komen maar kunnen we met een mailtje of een leuke smiley op Hyves een hart onder de riem steken. De revolutie dice 1500 jaar voor Christus plaats vond vindt eigenlijk nu weer plaats maar op veel grotere schaal. De fysieke afstand wordt groter maar de kennis komt dichterbij. De gevolgen dice het spijkerschrift had voor de bevolking new wave toen heeft de computing machine in zekere zin voor ons.

We will write a custom essay sample on
Alfabetisch spijkerschrift Essay
or any similar topic only for you
Order now

hij trof hem dodelijk zonder digital audiotape hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar Goliath toe, boog zich over hem heen en trok zijn zwaard. Daarmee gaf hij hem de genadeslag en sloeg hem zijn hoofd af. Op deze manier wordt David vaak afgebeeld ; met het hoofd new wave Goliath in de manus. Migelangelo ‘s representatie new wave David werd gemaakt in opdracht new wave de Florentijnse edelman Piero Soderini. Michelangelo zag af van alle attributen, zoals het zwaard en het afgehakte hoofd new wave Goliath. Daarom wordt aangenomen, digital audiotape het minute vlak voor de dodelijke worp met de steen is uitgebeeld. Anders dan in vroegere beelden zoals van Donatello of Verrocchio, waarin David peg een normale jongen was, is hij in de visie van Michelangelo een reus geworden. Zijn atletische gestalte is achterover staand weergegeven. Details ALSs de enorm grote rechterhand wijzen op zijn kracht en vastbeslotenheid. Zelfbewust en standvastig kijkt de toekomstige koning new wave Israel zijn tegenstander aan. Met zijn linkerhand heeft hij zijn slinger over zijn schouder gelegd. Het beeld werd, ALSs eerste meer dan levensgrote figuur sinds de Oudheid, voor het Palazzo Vecchio geplaatst en kreeg hiermee een politieke betekenis. Het beeld werd heated zinnebeeld new wave de vrijheidslievende, republikeinse mentaliteit new wave de stad.

David versloeg Goliath met Hollands Next Topmodel.

Foto ‘s op de schouw bij zijn ouders tonen David toen hij peg een normale jongen was, nu is hij iemand met aanzien. De bladen staan Er vol new wave ; die foto van zijn atletische lichaam casual achterover staand, met zijn enorme manus zijn bondjas over de schouder gelegd, en je weet wat ze zeggen over mannen met grote handen! Zelfbewust en standvastig kijkt de toekomstige koning new wave de catwalk zijn tegenstander aan, klaar voor de genadeslag. Dit beeld werd ALSs eerste levensgrote hoarding voor het paleis op de Dam geplaatst. Het werd heated zinnebeeld new wave de roemzuchtige, narcistische mentaliteit van de stad.

Surrealisme

Titel: Gradiva
Maker: Salvador Dali
Datering:1931

Stijl/stroming: Surrealisme

De Surrealisten hekelden de bestaande burgerlijke waarden en Normans, ze verwierpen de conventies van de maatschappij en alle traditionele uitingen die voortkwamen uit deze maatschappij. Zij zochten naar nieuwe ijkpunten en waarden. Dit uitte zich onder andere in de verering new wave personen dice zij ALSs voorlopers beschouwden. Sigmund Freud, Len Trotsky, Lautremont, Giorgio de Chirico behoorden tot Hun voorbeelden. Ze wilden de maatschappij diepgaand veranderen door de mensen te bevrijden new wave de dwang van de logica en de rede. Het surrealisme zou de grenzen overbruggen tussen de uiterlijke wereld en de wereld van de psyche. Door deze verbintenis zou Er een absolute realiteit ontstaan, een surrealiteit. Zij wilden dot bereiken door het onderbewuste een centrale rol Te geven in het leven d.m.v. de kunst. De droom, hallucinaties, het wonderbaarlijke en de menselijke geest stonden volop in Hun belangstelling. Deze tekening/schilderij new wave Salvador Dali is gebaseerd op het verhaal new wave Gradiva, geanalyseerd door Freud in zijn boek Delusion and Dream in Jensen ‘s Gradiva. Het is een verhaal over een archeoloog dice verliefd wordt op een vrouw dice hij ziet in een rotsen relief. Gradiva werd vaker gebruikt in de surrealistische stroming, zij stond voor vooruitgang en zelfbewustzijn.

Cultuur is tegenwoordig heel toegankelijk voor iedereen. Sinds de komst van de fotografie is cultuur ook steeds makkelijker deelbaar met anderen. Hoeveel foto ‘s met op de achtergrond hetzelfde kunstwerk zijn Er wel niet in heated gemiddelde fotoalbum Te vinden? Maar waar gaat het eigenlijk om? Gaat het om waar je geweest set of om het feit dat je Er geweest set? Veel mensen kijken niet veel verder dan wat Er erover in het “ boekje ” staat geschreven. We hoeven niet meer ondekken, een ander heeft dat Al voor ons gedaan.

Feminisme

Titel: De moeder new wave Marie kan meer
Joke: Joke Smit
Datering:1971-1975

In de gebundelde verhalen van het boek De moeder new wave Marie kan meer beschrijft Joke Smit de frustratie van getrouwde vrouwen die meer wilden dan een bestaan ALSs moeder en huisvrouw. Smit had vooruitstrevende voorstellen voor een herverdeling new wave betaalde en onbetaalde arbeid in de maatschappij. Ze pleitte ervoor digital audiotape zowel mannen ALSs vrouwen dertig uur per hebdomad zouden kunnen werken. Dit zou het mogelijk maken allerlei onbetaalde zorgtaken en huishoudelijk werk Te verdelen. Joke Smit brak 1967 definitief door met heated artikel Het onbehagen bij de vrouw. Algemeen wordt dot artikel gezien ALSs het get down van de tweede feministische golf in Nederland. De Tweede Golf is de benaming voor de heropleving new wave het feminisme in de jaren 60, 70 nut 80.

De tweede feministische golf heeft veel veranderd in onze samenleving maar het gedachtegoed van de vrouw van toen is in deze tijd ver Te zoeken. In de jaren 60, 70 en 80 waren het de vrouwen die difficult streden voor de emancipatie, nu is heated heated kabinet dice de emancipatie wil bevorderen. De Volkskrant van 29 oktober jl. meldt digital audiotape het kabinet wil digital audiotape vrouwen langer gaan werken, maar dat vrouwen daar helemaal geen zin in hebben. De meeste vrouwen zijn heel tevreden met hun parttime baan. Uit het onderzoek ‘Deeltijd ( g ) een probleem ‘ , van het Sociaal Cultureel Planbureau ( SCP ) blijkt dat slechts een op de tien vrouwen meer wil werken, dainty op de tien willen digital audiotape eventueel. Gemiddeld willen vrouwen dan twee uur meer werken: 20 in plaats van 18. Als Joke Smit in deze tijd had geleefd zag heated boek De moeder new wave Marie kan meer Er waarschijnlijk heel anders uit want de vrouwen van nu willen niet meer. Toch is heated geen gestreden strijd geweest want doordat vrouwen toen zo hard gevochten hebben, hebben de vrouwen van nu de vrijheid om Te kiezen. En ALSs dat dan de 20 uurige werkweek is of helemaal geen baan, tja…de keuze is vrij.

×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out