Banghay Aralin Essay

Sa Filipino III
Inihandini: Marian EloisaBegino

Layunin: Pagkataposngisangarawnatalakayaninaasahannaangmgabataay:

Maunawaannangmabutingmgabataangnapakinggangpabula;
Naisusulatngbuodangpabula
Mailarawanangpaguugalingtauhansakwento

PaksangAralin

Pagbasa- AngPagongatangAgila
Sanggunian-KarununganSeryeSaFilipino 3
Kagamitan: ProjectoratPopupBook
Pagpapahalaga- Angpagsisikapatanggantimpalaanatangpagpapabayaaypinarurusahan.Pamamaraan

GawaingGuro

Magandangumagamgabata
Joshua,maarimobangpangunahanangatingpanalangin?
(“Maarikobangmalamankungmeronlumibansaatingklasengayongaraw”)
Pagganyak
Mgabatakayoba’ymahiligsahayop?Sinosainyoangmayalaganghayopsatahanan?
Anu-anongmgakwentoangnabasaniyonaTungkolsamgahayop?
Anoangtawagnatinsaganitonguringkuwento?
Paghawansabalakid
Anu-anoangang gustoniyongmalamansapabula?

Paramasagotnatinangmgakatanunganninyo.Anoangdapatnatinggawinkapagtayo’ynagbabasa?
Tama!Mahusay
B.Presentasyon(PagbasasaPabula)
AngKunehoatangPagong
IsangarawhabangnaglalakadsiKunehoaynakasalubongniyasiPagong.Palibhasamakupadmaglakadangpagongkayapinagtawananitongkunehoatnilibak.LabisnanainsultoangPagongsamgasinabingKuneho. ParapatunayannanagkakamaliitongakalaayhinamonnyaangKuneho..GanoonnalamangangkatuwaanngmayabangnaKunehosahamonnaiyonniPagong.Nagtawagpaitongmgakaibiganparamanoodsagagawinnilangkarera. GustoniyanglalonglibakinsiPagongsaharapngkanyangmgakaibiganorasnamataloniyaito.Nakapaligidsakanilaangmgakaibiganghayop. Simatsingangnagbilangparasapag-uumpisangpaligsahan.”Handanabakayo”.Magkasabaynatumugonsinapagongatkuneho.Magkasabaynganghumakbangangdalawamulasalugarngpag-uumoisahan.Mabilisnanagpalundag-lundagsiKuneho. Halossandalingminutolamangaynaroroonnasiyasapaananngbundok. Nglumingonsiyaaynakitaniyangmalayung-malayoangagwatniyakaypagong.Patuloysakanyangmabagalnapaglakadsipagong,habangpinagtatawanansiyangmganakapaligidnahayop. HindipansinniPagongangpanunuyangmgaito.Patuloysiyasapaglakad,walanglingun-lingon.Samantala,siKunehoay halosmainipnasapaghihintaynamakitasipagongsakanyanglikuran.Ilangulitnabasiyangnagpahinto-hinto,perowalanianinonipagong.Palibhasamalakiangtiwalaniyasasarili,alamniyaangkakayahantumakbongmabilis,ipinasyaniyangmaidlipmunangmakaratingansiyasakalagitnaanngbundok.Tutalnakatitiyaknamansiyangpanalo.Patuloynmansakanyangmabagalnapaglakadsipagongpaakyat,hanggangsamaratingniyaangkalagitnaanngbundok,naraananpaniyasikunehonamahimbingnanatutulogatmalakasnanaghihilik.Nilampasanniyaitoatnagpatuloysiyasapaglakadhanggangsamaratingniyaanghanggananngkanilangkarera. Ngmagisingnamansikunehoaymuliitongtuminginsaibabangbundok,subalithindipa dinmakitasipagong.Humandanasiyangmaglakadmulipaakyatngbundok,subalitganoonnalamanganggulatniyangmatanawsipagongnanaroroonnasaituktokngbundok.Naunahannapalasiya.

We will write a custom essay sample on
Banghay Aralin Essay
or any similar topic only for you
Order now


Naiintindihanbaangbinasakongpabula?
Nagustuhanniyobaangpabulanaakingbinasa?
Sino-sinoangmgatauhansapabula?
Magaling!
Sinoangnaghamonngkarera?
Pumayagbasikuneho?
Saannaganapangkanilangkarera
Mgabatanaintidihannyobaangbinasakongkwento?
Sinosainyoanggustingmagbuodngkahitlimangpangungusaplamang
Kabuuan(Generalization)
Sinoangpangunahingtauhansakwento?
Dapatbangtularansikuneho?
Sipagongdapatbatularan?
Magalingmukhanganglahataynakahandanaparasaatingpagsusulit.Nakahandanabaanglahat
GawaingMag-aaral

Magandangumagadinpomam!

(Isangbataangpupuntasaharapanparamagdasal)


(Tatayoangbawatliderngpangkatatsasabihinkungsinoanglumibansakanilanggrupo)Opotitser!
Akopo! MayAsopokame.

Simatsingatangpagongpotitser!


Titserangalamkopo,pabulapo.Gustoponamingmalamanangmgatauhasapabula.
Gusto pongmalamankungsaannangyarisapabula.
Anu-anopoangkatangianngmgatauhan.

Makinigpongmabuti
Mauponangtuwid.


OpoTitser!
OpoTitser!


AngmgatauhanposapabulaaysipagongatsikunehoSipagongpotitser!

OpoTitser!

Sabundokpotitser!

Opotitser!

Nakasalubongnikunehosipagong
HinamonnyaitopabilisangmakaratingsabundokngunitminaliitnikunehoangkanyangkakayahanperosahulisipagongparinangnagwagiSipagongatangkunehoHindipodapatmatutotayongtumanggapngatingpagkatalo

Opo1naniwalasyasasariliniyanakayaniyamatalosikuneho

Pagtataya:IlarawanatisulatAngpaguugaliNgnasalawarannaitobasesakwento

-31944119951000

Pagong-


-294005-78232000Kuneho-


-4399461051991
Takdang Aralin :
Ano ang gintong aral sa pabulang si pagong at si kuneho ?
Ibuod ang kwento0
Takdang Aralin :
Ano ang gintong aral sa pabulang si pagong at si kuneho ?
Ibuod ang kwento

×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out