cgnm

Question Answer
Cen chuid den coras dilea a dheanan ionsu ar bia dileaite isteach ssa coras fola? an steig beag
Ceard a dheanan an t-asafagas? crapann na meatain sa asafagas an bia agus bruann se e sios go dti an goile
Cen feidhim ata ag an coras dilea Deanan se dilea fisiceach agus ceimiceach agus iosaionn se bia dileaite isteach sa coras fola
Cad as a thagan an su paincreasach? An paincreas
Ceard a dheanan an goile? Dilea fisiceach agus ceimiceach
Cnas a dheanan an goile dilea fisiceach? crapann se an bia leis na meatain
Conas a dheanan se dilea ceimiceach? Ta aigead hidreaclorach sa goile
Ceard e an cead ceim sa coras dilea? Bia a thogail isteach sa choirp
Ceard e an darna ceim? An bia a briseadh isteach piosai beaga go loir le chuir isteach sa coras fola
Ceard e an triu ceim? Bia a chur isteach sa fuil
Ceard e an ceathru ceim? Bia nach bhfuil ag teastail a chur amach as an gcorp
Ainmigh na ceithre ceim sin Ionghabhail, dilea, ionsu, eisligean
Ceard a ceanglaionn an beal go dti an goile? an asafagas
Ceard e an chuid dearnach den coras dilea? An t-anas
Ceard a dheanan se? Scaoileann se amach bia nach uasaidtear sa choirp
Cen ait a storailtear bia nach uasaidtear roimh scaoiltear amach as n choirp e an steig mhor
Ceard a dheanan na fiacla? brisean said sios an bia ina bpiosai go fisiceach
Cen Ait a sheoiltear an bia isteach sa coras fola? An steig beag
Ceard e amalais? nuair a n-athraitear stairse go maltos
Ceard e maltos? Cinneal siucra
×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out