De nl GAAP Essay

HOOFDSTUK 3: BEHANDELING VAN GOODWILL IN DE NL GAAP

In heated voorgaande hoofdstuk is de begripsomschrijving good will en de onderscheidingen hiervan besproken.

In dot en komende hoofdstukken zal de verwerking new wave good will in de jaarrekening worden behandeld. Doordat de wettelijk regelingen, de richtlijnen van de jaarverslaggeving en de regelingen in de IFRS uiteenlopen, zullen deze afzonderlijk worden behandeld.

We will write a custom essay sample on
De nl GAAP Essay
or any similar topic only for you
Order now

In het huidige hoofdstuk zal de behandeling new wave good will duidelijk worden beschreven volgens de Nederlandse rapportingsgrondslagen voor zowel de negatieve good will ALSs voor de positieve good will. Op deze manier zal duidelijk worden welke mogelijkheden voor de manus liggen voor de behandeling new wave good will en wordt de veranderingen tot de actuele standaarden duidelijk. M & A ; aacute ; & A ; aacute ; r allereerst zal Er kort toelicht worden wat de NL GAAP inhoud.

3.1 NL GAAP

De twee belangrijkste grondslagen voor de Nederlandse financi & A ; euml ; le verslaggeving zijn:

I. Titel 9 new wave Boek 2 new wave het Burgerlijk Wetboek ; en
II. De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.
Beide zullen hieronder kort achtereenvolgens worden besproken.
Meestal wordt bovengenoemde samengevat onder de term & A ; lsquo ; Dutch- of NL- GAAP ‘ , ook wel de Generally Accepted Accounting Principles in The Netherlands genoemd.


Ad. I ) Titel 9 new wave Boek 2 new wave het Burgerlijk Wetboek

Titel 9 new wave de het Burgerlijk Wetboek vormt de footing new wave het Nederlandse jaarrekeningsrecht. De bepalingen in boek 2 zijn gebaseerd op de vierde en zevende Europese Gemeenschap Richtlijnen vennootschapsrecht. De vierde Europese richtlijn omvat de voorschriften voor de enkelvoudige jaarrekening. De zevende Europese richtlijn omvat voorschriften voor de geconsolideerde jaarrekening. Deze richtlijnen hebben 10 doel, heated harmoniseren new wave het jaarrekeningenrecht binnen Europa.

Verder streven de IAS- verordening, de IAS 39-richtlijn en de moderniseringsrichtlijn van de EU ook naar harmonisatie en modernisering new wave het jaarrekeningrecht in de Europese Unie om zo de jaarrekeninggebruikers te voorzien new wave een hogere graad internationale transparantie en vergelijkbaarheid.

Ad. II ) Raad voor de Jaarverslaggeving

De Raad voor de Jaarverslaggeving richtte haar richtlijnen vooral op grote beursgenoteerde ondernemingen. Na de toepassing new wave IFRS in Europa, verschoof de aandacht van de Raad voor de Jaarverslaggeving naar kleine en middelgrote rechtspersonen. Dit bracht met zich mee aparte richtlijnen en vrijstellingen voor deze soorten bedrijven. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft waarborg voor de harmonisering new wave IFRS en Dutch GAAP.

De RJ vervult een voornamelijk functie, ALSs het Nederlandse expertise-orgaan, digital audiotape direct een rol speelt bij de totstandkoming van IFRS door het verlenen new wave commentaren, door het vragen om verduidelijkingen en interpretaties, en door het deelnemen aan werkgroepen new wave de IASB. Deze functie wordt steeds crucialer naarmate meer Nederlandse ondernemingen IFRS gaan toepassen.

3.2 Verwerking new wave positieve good will volgens de NL GAAP

In de Wetboek zijn verscheidene verwerkingsprocedures toegestaan voor good will betaald bij de overname van aandelen van een onderneming:

– ineens zichtbaar 10 laste new wave het EV
– ineens zichtbaar 10 laste new wave de winst- en- verlies rekening brengen
– ALSs goodwill activeren

Eerder in paragraaf 2.3.2 werd onderscheid gemaakt tussen de activa-pasiva-transactie en de deelnemingstransactie. Kort houdt de activa-passiva-transactie in digital audiotape het om de goodwill gaat dice betaald is bij heated overnemen van de activa en passiva van een onderneming en digital audiotape deze gezien de wettelijke bepaling dient Te worden geactiveerd en afgeschreven. Bij de andere, deelnemingstransactie gaat het juist om de goodwill decease betaald is bij de overname van de aandelen van een onderneming, deze transactie moet worden opgenomen worden 10 laste new wave het Eigen vermogen of de winst- en- verliesrekening.

In de richtlijnen en de IFRS worden bovengenoemde beiden hetzelfde behandeld, omdat Er geen economisch verschil daartussen bestaat.

Een Tweede Kamers discussie heeft gezorgd voor de intrekking new wave de wetgevers oorspronkelijke wetsvoorstel, die ervan uitging digital audiotape alleen activering en afschrijving is toegestaan en digital audiotape de andere dainty alternatieven moesten wegvallen. Artikel 2:389 lid 7 BW is op grond daarvan onveranderd gebleven.

Niet lang daarna werd door de Raad voor de jaarverslaggeving, het afboeken new wave good will rechtstreeks 10 laste new wave het Eigen vermogen of ineens 10 laste new wave de winst-en verliesrekening, die ALSs maatschappelijk onacceptabel wordt voorgehouden binnen het kader new wave de internationale harmonisatie tevens opengehouden. Niettemin is de Raad voor de jaarverslaggeving hierop teruggekomen. Aan de manus new wave een & A ; lsquo ; adviserende ‘ tekst wijst de RJ erop digital audiotape Er rekening moet worden gehouden met heated gevergde inzicht bij het kiezen van de alternatieve verwerkingsmethoden.

De methode new wave het ineens afboeken 10 laste new wave de winst en verliesrekening is bitty betiteld, maar contradiceert volgens de RJ het tevredenstellen new wave het gevergde inzicht digital audiotape onder artikel 2:362 BW valt. Bovendien is heated 10 laste new wave het Eigen vermogen afboeken weer geautoriseerd. Ondanks dat prijst de RJ de verwerkingsmethode van het activeren van good will het uiterst aan. Iedere herziening die plaatsvindt binnen het kader new wave de verwerkingsmethoden moeten worden beschouwd ALSs een stelselwijziging nut dus overeenkomend met heated genoemde Te worden verwerkt.

3.2.1 Afschrijving new wave de geactiveerde good will

Bij de wettelijke regeling nut in de richtlijnen gaan ze ervan uit digital audiotape good will decease geactiveerd is op een systematisch wijze dient Te worden afgeschreven naargelang de economische gebruiksduur. In die zin sluiten de wet- en regelgeving op elkaar aan, gezien het feit digital audiotape het voor beide de hoofdregel is.

De economische gebruikslevensduur new wave good will is niet makkelijk in Te schatten. Aspecten als o.a. de aard en voorzienbare levensduur van de verworven activiteiten en de stabiliteit en voorzienbare levensduur van de bedrijfstak en nog enkele meer, spelen een rol bij de bepaling new wave deze levensduur.

In heated kader new wave de afschrijvingstermijn schrijft de wettelijke regeling voor digital audiotape de duur van de afschrijving alleen maar meer dan vijf jaar mag bedragen, indien good will aan een aanzienlijk langere tijdsperiode kan worden toegerekend. W & A ; egrave ; l moet hierbij de afschrijvingsduur met de mogelijke motieven daarvoor in de toelichting worden vastgelegd.

De wijze new wave afschrijven binnen de RJ is afhankelijk new wave het patroon waarin de toekomstige economische voordelen toestromen aan de verkrijgende partij. Aangezien deze manier lastig huge Te stellen is, dient dan volgens het lineaire systeem Te worden afgeschreven. De afschrijvingen moeten ten laste van de winst- en & A ; non ; verliesrekening worden gebracht.

Bovendien gaan de richtlijnen uit new wave een & A ; lsquo ; weerlegbaar ‘ maximal veronderstelling, waarvan de economische levensduur niet langer dan twintig jaar is met ingang new wave het verwervingsmoment. Indien er enige twijfel is over de verwachte economische levensduur, mag zodoende gebruik worden gemaakt new wave een voorzichtige inschatting, zolang het niet leidt tot een onwerkelijk korte levensduur. Verder acht de Raad voor de Jaarverslaggeving de economische gebruiksduur ALSs altijd eindig.
In zeldzame situaties is heated mogelijk digital audiotape de afschrijvings-levensduur new wave good will plaatsvindt over een langere periode dan het aangegeven twintig jaar, bijvoorbeeld ALSs de goodwill duidelijk samenhangt met een identificeerbaar actief of een groep new wave identificeerbare activa met een levensduur dice de twintig jaar Te boven gaat.
Indien er sprake is van overtuigend bewijs digital audiotape de economische levensduur inderdaad meer is dan twintig jaar, samenhangend met de bij behorende redenering en motivatie, moet de onderneming o.a. op zijn minst jaarlijks toetsen of er sprake is van een bijzondere waardevermindering new wave de good will. Essentieel new wave belang is om althans bij heated afsluiten new wave moose boekjaar een schatting Te maken van de realiseerbare waarde van een actief, tevens ALSs er geen sprake is van een bijzondere waardevermindering new wave de good will. Dit ter voorkoming digital audiotape de balanswaardering een onre & A ; euml ; ele weergave geeft new wave de praktijk. Identiek geldt dot ook in het geval new wave een schattingswijzing new wave de gebruiksduur, waarvan de gebruikersduur minder was dan twintig jaar maar dice achteraf langer dan de twintig jaar blijkt Te zijn.
Jaarlijks moet Er op zijn minst op systematische wijze worden onderzocht of de afschrijvings-termijn nut -methode mogelijke aanpassingen nodig hebben en moeten deze worden bijgewerkt.


In de wettelijke bepaling staat huge digital audiotape het toetsen new wave de bijzondere waardeverminderingen ofwel damages dient te worden toegepast wanneer je Te maken krijgt met een verwachting duurzame waardedaling new wave een vaste actief.

Work force krijgt Te maken met bijzondere waardevermindering, ALSs de boekwaarde van de activa hoger is dan de realiseerbare waarde en dient dan afschrijving tot de realiseerbare waarde Te geschieden.

Volgens de richtlijnen moet er sprake zijn new wave aanwijzingen voor damage. Op eerste gezicht zou de bijzondere waardevermindering per individueel actief moeten worden bepaald. Voor good will is dit niet het geval, gezien het feit digital audiotape good will niet onafhankelijk new wave andere activa een kasstroom kan genereren. Blijkens het voorgaande is dus voor good will ALSs individueel actief geen realiseerbare waarde Te bepalen. Om die reden moet de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid of eenheden ( KGE ‘s ) waarvan de goodwill deel uitmaakt worden berekend.

De richtlijnen voorschrijft twee toetsen, die elk twee stappen bevatten, waarin good will aan kasstroomgenererende eenheden ( KGE ‘s ) wordt toegerekend. Deze zijn de ‘bottom-up’-toets en de ‘top-down’-toets en helpen bij het beoordelen van de waardering new wave de goodwill. De ‘bottom-up’-toets dient Te worden toegepast indien toerekening tungsten & A ; eacute ; l kan plaatsvinden. In heated geval geen toerekening kan plaatsvinden moeten beide toetsen worden gecombineerd.

Van belang is hierbij dus het vaststellen of good will tungsten & A ; eacute ; cubic decimeter of niet op een rationeel en consistent manier kan worden toegerekend aan de aangaande kasstroomgenererende eenheid.

Net ALSs het ontstaan new wave bijzondere waardeverminderingen kan ook terugneming hiervan, & A ; lsquo ; impairment loss ‘ , plaats vinden. Deze is alleen mogelijk wanneer geconstateerd wordt digital audiotape de terugneming een duidelijk verband houdt met heated consequence new wave een specifieke gebeurtenis new wave buitengewone aard heeft. Bijvoorbeeld nieuwe wetgeving dice de ondernemingsactiviteiten aanzienlijk begrenzen of dice de rendabiliteit van de ondernemingsactiviteiten doet verminderen aan welke de goodwill is gerelateerd.

Ook bij verkoop new wave een deelneming is er de mogelijkheid tot terugneming new wave de afgeboekte positieve good will, met behulp van de staffelmethode. De rechtspersoon dient dan wel in heated verleden de goodwill onmiddellijk Te hebben geboekt 10 laste new wave het Eigen vermogen en deze aansprakelijkheid met heated introduceren van de RJ 216 niet met terugwerkende kracht Te hebben bijgesteld. Is er sprake new wave verkoop new wave een deelneming binnen & A ; eacute ; & A ; eacute ; n jaar na acquisitie, dan moet de volledige waarde van de ten laste new wave het Eigen vermogen betaalde good will worden teruggenomen. Bij een verkoop dice binnen twee jaar plaatsvindt, bedraagt de terugneming 10 minste 80 % new wave de afgeboekte good will. Bij verkoop binnen drie jaar ten minste 60 % , etcetera. De veronderstelling daarbij is dat de betaalde good will in een vijfjarigetermijn wordt omgezet in zelfontwikkelde good will.

Zoals eerder aangegeven wordt het bedrag new wave good will vastgesteld op acquisitiedatum of indien anders op de datum waarop de rechtspersoon invloed op de zakelijke en financi & A ; euml ; le beleid verkrijgt.

Onder voorwaarden kan in bepaalde gevallen sprake zijn van goodwill-aanpassingen na de datum van verwerving. Dit is heated geval bij doorvoering new wave wijzigingen in de verkrijgingsprijs of in de fair value new wave activa en passiva, na verloop new wave tijd. De richtlijnen staat de doorvoering new wave latere aanpassingen new wave de just value toe, zolang het binnen het eerste volledige boekjaar na de datum van overname geschied. Bij aanpassingen new wave de verkrijgingsprijs geldt dot ook, zolang deze onafhankelijk is van toekomstige elementen.

3.3 Verwerking new wave negatieve good will volgens de NL GAAP

De richtlijnen geven gedetailleerd de regels ( van verwerking ) betreffende de negatieve good will aan, afhangend van de ten grondslag liggende oorzaak. Deze regels wijken zwaar af new wave de IFRS 3.

In de wettelijk regelingen bestaat er niet langer bepalingen in verband met de verwerking new wave de negatieve good will.

In heated geval digital audiotape de negatieve good will samenhangt met niet of tegen een Te laag opgenomen gewaardeerde passiva of Te hoog gewaardeerde activa, dient hiervoor eerst correctie plaats te vinden naar de juiste rhenium & A ; euml ; le waarden. Dusdanig kan de negatieve good will een aanwijzing zijn voor het noodzakelijk stellen new wave een bijzondere waardevermindering. Vervolgens past de RJ ALSs grondslag toe, dat de verwerking new wave de negatieve good will in overeenstemming moet zijn met de verwerking new wave de positieve good will en frailty versa. De onderscheiden verwerkingwijzen zijn dice waarbij activering new wave de positieve good will plaatsvindt en rechtstreeks 10 laste new wave het Eigen vermogen wordt gebracht of het ineens ten laste van de winst- en verliesrekening wordt gebracht.

Als positieve good will wordt geactiveerd en vervolgens wordt afgeschreven, moet de negatieve good will ALSs een afzonderlijke overlopende passiefpost worden genomen op de balans ( creditzijde ) of zichtbaar worden gesaldeerd met de aanwezige actiefpost goodwill op de balans. Afhankelijk van de vraag & A ; lsquo ; waarop ‘ de negatieve good will betrekking heeft, kan worden bepaald hoe de vrijval van de gepassiveerd negatieve good will moet plaatsvinden.

Essentieel hierbij is om onderscheid Te maken tussen de negatieve good will die wel betrekking heeft op de toekomstige nadelen en de negatieve good will die geen betrekking heeft op de toekomstige nadelen.

In heated geval new wave de eerstgenoemde onderscheiding dient de negatieve good will ten gunste van de winst- nut verliesrekening te worden verwerkt naargelang deze verliezen en lasten voorkomen.

In heated geval new wave de tweede onderscheiding, de zogenaamde & A ; lsquo ; lucky bargain ‘ , dient verschil Te worden gemaakt tussen het gedeelte new wave de negatieve good will die wel dan wel niet hoger is dan de just value new wave de identificeerbare niet-monetaire activa.

Is heated deel new wave de negatieve good will hoger dan de just value new wave de identificeerbare niet-monetaire activa, dan dient deze rechtstreeks 10 gunste new wave de resultatenrekening te worden geboekt. Indien het laager is dient deze systematisch 10 gunste new wave de winst- nut verliesrekening te worden gebracht.

Als positieve good will rechtstreeks ten laste new wave het Eigen vermogen wordt gebracht, moet de ( deel ) negatieve good will digital audiotape geen betrekking heeft op de verwachte toekomstige verliezen en lasten rechtstreeks ten gunste new wave het Eigen vermogen, onder de post Overige militias, worden verwerkt.

De gedeelte negatieve good will digital audiotape wel samenhangt met de verwachte toekomstige verliezen en lasten moet ALSs een afzonderlijk passiefpost op de balans worden opgenomen. En dient de vrijvalling plaats te vinden op footing new wave de mate waarin deze nadelen zich voordoen.

Als positieve good will ineens ten laste van de winst- en verliesrekening wordt gebracht, moet de negatieve good will dat geen betrekking heeft op de verwachte toekomstige verliezen en lasten onmiddellijk ten gunste van de resultatenrekening worden verwerkt.

De negatieve good will dat wel betrekking heeft op de verwachte toekomstige verliezen en lasten dient ALSs een afzonderlijk station worden opgenomen aan de passiefkant van de balans en moet dot deel van de negatieve gepassiveerd good will vrijvallen 10 gunste new wave de resultatenrekening op footing new wave de mate waarin deze verliezen en lasten zich voordoen.

Echter is er in de Richtlijnbundel van de jaareditie 2007, & A ; lsquo ; Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen ‘ , een ontwerp-Richtlijn opgenomen betreffende de verwerking new wave de negatieve good will. Daarin ligt een voorstel tot het vereenvoudigen new wave de verwerking new wave deze station. Er blijft niet langer vastgezeten aan de koppeling new wave de verwerking new wave de positieve good will met die van de negatieve good will die geen betrekking heeft op verwachtte toekomstige verliezen en lasten. De alinea ‘s 235 tot nut met 238 new wave de RJ 216 worden echter vervangen door de RJ 216.235. Deze stelt dat de negatieve good will ALSs een afzonderlijke station moet worden opgenomen aan de passiefzijde van de balans.

Net zoals bij de positieve good will kan er bij de negatieve good will ook sprake zijn new wave aanpassingen new wave de ver & A ; non ; krijgingsprijs of new wave de netto-vermogenswaarde na de datum van verwerving. En geschied de behandeling hiervan op dezelfde wijze ALSs van de positieve good will.

Bovendien geldt bij de negatieve good will evenals bij de positieve good will de mogelijkheid tot correctie bij een verkoop deelneming. Deze dient Te geschieden onder dezelfde voorwaarden en gebruikmakend new wave de staffelmethode ALSs bij de positieve good will.

3.4 Achterliggende argumentatie voor en tegen de toegestane verwerkings- methoden

Zoals al eerder in dot hoofdstuk is behandeld, zijn er volgens het Nederlandse wet- nut regelgeving een drietal verwerkingsmethoden toegestaan om de positieve gekochte good will te behandelen ; direct 10 laste new wave het Eigen vermogen brengen ; ineens zichtbaar brengen 10s laste van de winst-en-verliesrekening nut ; activeren en vervolgens afschrijven.

Tot heden wordt Er gediscussieerd over deze verwerkingsmethoden zoals blijkt uit de frequente wijzigingen in de regelgeving hieromtrent. ( zie par. 3.2 ) Het feit is, dat niet eenvoudig weg overtuigend en volhardend kan worden geredeneerd welke methode de geschikte is en is er hierdoor geen definitieve en gedwongen methode aanwezig voor de goodwillverwerking.

De voordelen, nadelen en mogelijke argumentatie voor het gebruiken of juist niet toepassen new wave deze drie verschillende verwerkingsmethode new wave positieve gekochte good will zullen nu nader worden belicht.

3.4.1 Verwerking new wave good will ten laste new wave het Eigen vermogen

Deze methode om de goodwill rechtstreeks 10 laste new wave het Eigen vermogen Te brengen, was tot eind de jaren & A ; lsquo ; 90 de meest traditionele, dominante benadering binnen de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Verschillende onderzoeken op het gebied van verwerking new wave good will in de jaarrekening onderschrijven dot. Uit een onderzoek over de verslagjaren 1999 en 2001 blijkt digital audiotape new wave de 48 onderzochte ondernemingen in 1999 65 % good will rechtstreeks 10 laste new wave het resultaat bracht, maar dot per centum is in 2001 tot 10 % teruggelopen. Uit een meer recente onderzoek wijzend op het verslagjaar 2004 is dit slechts 4 % new wave de 47 onderzochte ondernemingen. Opmerkelijk is dus een verschuiving geconstateerd. Dit mede doordat in 2001 het verplicht werd deze, de verwerkingsmethode van good will activeren en vervolgens afschrijven, toe Te passen. Inmiddels zijn alle drie de methodes weer toegestaan in overeenstemming met de Nederlandse wet- nut regelgeving en de Raad voor de Jaarverslaggeving zoals eerder toegelicht.

3.4.1.1 Voordelen en achterliggende argumentatie

Bekeken wordt gebruikmakende new wave de gegevens uit het onderzoek verricht, door Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met VNO-NCW, de ingebrachte meningen en opvattingen new wave directors v & amp ; oacute ; & A ; oacute ; r het hanteren new wave deze verwerkingsmethode. Hieruit is gebleken dat argumenten zoals, heated voorzichtigheidsbeginsel, bruikbaarheid in Nederland, consistentie en blijvend gedragslijn door sommige directors worden aangewezen.

Verder kwam vaak nadrukkelijk naar voren ALSs belangrijkste argument digital audiotape deze wijze new wave verwerken een zuiverder beeld geeft new wave de toekomstige winsten en verliezen aangezien deze niet worden vertekend door toekomstige afschrijvingen op de goodwill. Overigens heeft deze verwerkingsmethode een positieve invloed op de ratio ‘s zoals de REV ; rentabiliteit van het Eigen vermogen. De REV wordt gunstiger, doordat de betaalde good will volgens deze verwerkingsmethode het Eigen vermogen new wave de onderneming verkleind, echter ook het feit digital audiotape aan de andere kant geen afschrijven op goodwill ten laste new wave het positieve resultaat zal worden geboekt.

Daarnaast zijn Er ook peg andere aanvullende argumenten die toestemmen met dot alternatief, die door de heer Hoogendoorn worden besproken.

Volgens hem is de goodwillwaarde Te onzeker. Het rechtstreeks afboeken new wave good will van het Eigen vermogen is hierdoor wenselijk vanuit het oogpunt new wave het voorzichtigheidsbeginsel. Tevens is goodwill geen actief en dient het daarom niet op de balans te worden opgenomen onder de activa, maar onder het Eigen vermogen. Daarnaast geven de afschrijvingen op good will in de geconsolideerde jaarrekening geen getrouwe weergave van de groepsprestaties binnen heated concern. En ALSs laatste argumenteert hij digital audiotape gezien good will in feite een betaling is van de toekomstige overwinsten aan de aandeelhouders van de overgenomen onderneming en dus de uitkeringen aan aandeelhouders ten laste new wave het Eigen vermogen dienen worden Te geboekt.

3.4.1.2 Nadelen en achterliggende argumentatie

Na het behandelen new wave de voordelen van de verwerkingsmethode van de goodwill ten laste new wave het Eigen vermogen, zal ook naar de mogelijke nadelen worden gekeken.

Een nadelig statement ligt in de inkrimping new wave het Eigen vermogen. Door overnames, wordt het Eigen vermogen beperkt in vergelijking met de omvang van de onderneming, waardoor het niet meer kan bijdragen ALSs een goede & A ; lsquo ; opvang buffer ‘ voor risico ‘s. Bovendien komt onvoldoende tot uitdrukking in het resultaat, dat voor een deel new wave de behaalde ondernemingswinsten een prijs is betaald, waardoor de betrouwbaarheidsgraad van de kerngetallen niet hoog genoeg is. De rentabiliteitscijfers van heated Eigen vermogen ALSs ook de solvabiliteit kunnen een onrealistisch beeld van de onderneming weergeven, doordat het Eigen vermogen ALSs het ware getast wordt bij deze methode.

Overigens is er enige verwarring betreffende de mogelijkheid tot afboeking new wave het Eigen vermogen. In de wettelijke bepaling wordt duidelijk vastgesteld, dat de kosten van goodwill onder de immateri & A ; euml ; le vaste activa afzonderlijk moeten worden opgenomen. Indien dot voorschrift stapsgewijs wordt nageleefd zou Er geen plaats mogelijk zijn voor het afboeken new wave deze good will van het Eigen vermogen. Ruimdenkend kan dus Ge & A ; iuml ; nterpreteerd worden digital audiotape de mogelijkheid tot afboeking new wave deze good will van het Eigen vermogen niet is geregeld. In dat geval kan verklaard worden digital audiotape Er geen onderscheid is tussen good will dice betaald is bij activa-passiva transacties en de deelnemingstransactie in economische zin.

3.4.2 Verwerking new wave good will ineens zichtbaar 10 laste new wave het resultaat

Zowel uit de oude en de meest recente onderzoeken is gebleken dat heel weinig ondernemingen de verwerkingsmethode van het ineens ten laste new wave het resultaat toepassen. Wettelijk is heated toegestaan om gekochte good will in het jaar new wave verwerving 10 laste new wave het resultatenrekening te brengen, maar zal in het algemeen volgens de RJ niet voldoen wegens gebrek aan het vereiste inzicht new wave artikel 2:362 BW. Volgens art 2:362 BW lid 1 moet een jaarrekening inzicht geven, zodat Er een verantwoord oordeel gevormd kan worden new wave het vermogen en resultaat en van ratio ‘s ALSs solvabiliteit en liquiditeit van de betreffende onderneming.

3.4.2.1 Voordelen en achterliggende argumentatie

In een onderzoek digital audiotape verricht is onder directors zijn er een aantal argumenten gesommeerd dice deze hanteren V & A ; oacute ; & A ; oacute ; r het toepassen new wave deze methode.
Zij geven ALSs argument digital audiotape good will geen tegenwaarde heeft ; dat goodwill een buitengewone last is. Tevens is activering new wave good will niet mogelijk op footing new wave het voorzichtigheidsbeginsel. Bovendien is deze methode gebruikelijk binnen de branche. Als laatste heeft de gekochte good will een relatief korte economische gebruiksduur in bepaalde bedrijfstakken. Kijkend op de respons is de laatst genoemde het belangrijkste statement is voor heated toepassen new wave deze verwerkingswijze.

Volgens de Heer Hoogendoorn heeft deze methode geen praktische relevantie. Deze wordt ondersteund door het verrichte onderzoeken naar de verwerking new wave good will in de jaarrekening. Volgens de verslagjaren 1999 en 2000 werd deze methode door geen new wave de 48 onderzochte ondernemingen gebruikt. Uit een meer recente onderzoek blijkt digital audiotape geen new wave de 47 onderzochte ondernemingen deze verwerkingsmethode toepast.

3.4.2.2 Nadelen en achterliggende argumentatie

Na de achterliggende argumentatie van de voorstanders van deze verwerkingsmethode Te vermelden, zal nu verder de argumentatie van de tegenstanders onderzocht worden. Negatieve gevolgen new wave deze verwerkingsmethode berusten zich vooral op economische effecten. Zoals blijkt komt de nettowinst in het jaar new wave overname aanzienlijk lager te liggen. Dat deze methode inderdaad niet erg populair is onder de ondernemingen, komt doordat het de winst aanzienlijk vermindert en dus ( negatieve ) effecten heeft op de WPA-cijfer ; winst per aandeel en de prestatiemaatstaven van de onderneming. Overigens zijn anderen van mening digital audiotape good will ten laste van de resultatenrekening brengen een ouderwetse methode is die bijna niet meer wordt uitgeoefend. Bij het kopen new wave een deelneming hebben ondernemingen geen behoefte meer om hun verliezen aan Te duiden, omdat zij de mening zijn toegedaan digital audiotape deze zijn geld waard is.

3.4.3 Activering new wave good will en vervolgens afschrijven

Als laatste zal de toegestane verwerkingsmethode new wave activering en afschrijving new wave de goodwill, de voordelen en nadelen hiervan, nader worden omgeschreven in de volgende paragrafen. Onderzoek over de jaren heen toont aan digital audiotape Er een tendency is 10 aanzien new wave het alternatief rechtstreeks afboeken 10 laste new wave het Eigen vermogen naar het activeren en systematisch afschrijven. Uit de jaarverslagen 1999 en 2001 valt op, dat new wave de 48 onderzochte ondernemingen in 1999 slechts & A ; eacute ; & A ; eacute ; nderde goodwill activeerde en afschreef, tegen een veel hoger per centum in 2001. In heated jaarverslag new wave 2004 past meer dan tweederde new wave de ondernemingen deze. Doordat meer ondernemingen overgestapt zijn op heated stelsel new wave activeren en afschrijven, kregen waardeverminderingen ( damages ) meer aandacht en zal deze in het licht new wave de IFRS-regelgeving alleen maar toenemen. Het merendeel new wave de bedrijven houdt bij de waardering new wave good will rekening met waardeverminderingen.

3.4.3.1 Voordelen en achterliggende argumentatie

De RJ is voorstander new wave de verwerkingsmethode om gekochte ( positieve ) good will te activeren en af Te schrijven over de economische levensduur en raadt deze aan.
De waarom op good will dient Te worden afgeschreven, over welk deel en over welke periode zijn een new wave de aspecten rond good will waarop Er vraagtekens zijn. Dus bijvoorbeeld wanneer de waarde new wave good will onveranderd blijft, is dan alsnog noodzakelijk om deze Te verlagen door middel new wave afschrijvingen. Volgens de Heer Hoogendoorn is dit verwerkingsalternatief realistischer dan het direct afboeken new wave het Eigen vermogen. Het is van belang hierbij in te zien digital audiotape afschrijven new wave good will losstaat van het wel en al dan niet verschijnen new wave een waardevermindering new wave good will. De oorzaak voor het afschrijven op good will is dat in de loop der jaren de gekochte goodwill door de zelfgecre & A ; euml ; erde good will ( eigen good will ) wordt geremplaceerd.

Blijkens de verslaggevingregels is activering van de zelfgecre & A ; euml ; erdegoodwill ongepast. Met de bedoeling deze & A ; lsquo ; ten onrechte ‘ activering te voorkomen wordt afgeschreven op good will. De periode waarover moet worden afgeschreven moet overeen komen met de mate waarin de gekochte good will wordt vervangen door de zelfontwikkelde good will. Maar vaak is de economische levensduur en patroon waarin good will wordt benuttigd in de praktijk onvoldoende meetbaar. Gezien dot betrouwbaarheid problematiek kan het afschrijven van de goodwill over een willekeurig upper limit afschrijvingstermijn, dice in de regelgeving vermeldt staat ALSs enige toepasbaar-praktische-methode worden voorgesteld.

Bij deze verwerkingsmethode wordt good will opgevat ALSs een actief met een waarde. Daarnaast wordt geargumenteerd digital audiotape door het activeren en daarna afschrijven de informatiewaarde toeneemt, met ALSs gevolg dat ook de aandelenkoers van de onderneming toeneemt. Ook andere v & A ; oacute ; & A ; oacute ; R argumentaties spelen een rol onder het managementteam, o.a. decease new wave een consistente gedragslijn ; beperkt aantal acquisities ; concernrichtlijn ; conform het wetboek en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving ; wensen van gebruikers en de grote steun dice aanwezig is voor heated verplicht new wave deze methode.

Vervolgens komt ALSs argument naar voren dat de afschrijving op good will ten laste van de resultaten moet worden gebracht in dezelfde periode digital audiotape de resultaten van de deelneming worden geboekt. In tegenstelling tot de methode waarbij de goodwill direct 10 laste new wave het Eigen vermogen wordt verwerkt en dice dus het Eigen vermogen tast. Gezien het Eigen vermogen niet getast wordt gebruikmakend new wave de wijze van activering nut vervolgens afschrijven kan deze ALSs een goede & A ; lsquo ; opvang buffer ‘ voor risico ‘s worden gebruikt, waardoor ook peg een gunstiger solvabiliteit.

3.4.3.2 Nadelen en achterliggende argumentatie

De argumentatie van verscheidene auteurs die tegen deze verwerkingsmethode zijn, zullen nader hieronder worden uit eengezet.
Zo blijkt digital audiotape de winstgevendheid van de onderneming bij het hanteren new wave deze methode 10 onder zal Leiden. Met het oog op de afschrijvingslasten die deze aanpak met zich teweeg brengt, dot in vergelijking tot de andere dainty verwerkingsmethoden.

Anderen zijn ook new wave mening dat niet het Eigen vermogen echter aangetast wordt, maar dat dot juist een ongunstig consequence heeft op de rentabiliteit van het Eigen vermogen.

Zoals eerder is vermeld, is de economische gebruiksduur en het patroon waarin de waardevermindering ( damage ) geschied & A ; lsquo ; betwistbaar ‘ , gezien Hun onbetrouwbare meetbaarheid. Waardoor de afschrijving juist niet veel meer dan een & A ; lsquo ; ruwe ‘ schatting new wave de optredende waardevermindering new wave good will wordt. Verder geven anderen ALSs reden voor het niet toepassen new wave deze methode digital audiotape het tot een & A ; lsquo ; verslechterde ‘ , voltijdige vergelijkbaarheid van de resultaten leidt en de mogelijkheid van het peg steeds toelaatbaarheid van de wet om good will af te boeken new wave het Eigen vermogen.

Ene Heer Bindenga is van mening digital audiotape de gekochte good will niet moet worden geactiveerd. Zo moet naar zijn zeggen onderscheiding tussen intern gegenereerde good will en gekochte good will met de nodige militias worden overwogen. In sommige gevallen kan in de ( gekochte ) good will ook sprake zijn new wave opgesloten intern ontwikkelde good will. Alhoewel in Principe geen onderscheid behoeft te zijn in de behandeling tussen de intern gegenereerde good will en de ( gekochte ) good will. Dit door het niet mogelijk zijn om gekochte good will toe Te rekenen en vervolgens de intern ontwikkelde good will hieruit Te elimineren.

Bovendien is heated activeren van intern gegenereerde good will ALSs vermogenscomponent in strijd met heated voorzichtigheidsbeginsel. Daarnaast wordt het activeren van de ( gekochte ) good will met daarin de intern gegenereerde good will opgenomen, ook in strijd geacht met heated voorzichtigheidsbeginsel. Dus dient good will naar zijn mening niet te worden geactiveerd.

Beargumenteerd wordt door critici, in een persbericht new wave 2004van de IASB, digital audiotape de goodwillwaarde niet hoeft Te verzwakken. En zelfs ALSs tegen de verwachting in, de goodwill toch in waarde verminderd, is heated betwijfelbaar ALSs de afschrijvingsbedragen deze waardevermindering weergeven. Deze afschrijvingsbedragen veroorzaken ALSs het ware & A ; lsquo ; storingen ‘ binnen de winstgevendheid ( & A ; lsquo ; noise in the net incomes ‘ ) van de onderneming.

Die vervolgens de bruikbaarheid van deze winsten vermindert. En gezien de bruikbaarheid laag is kan geen getrouwe indicatie worden gegeven van de bedrijfstoekomst. En dus vermoeilijkt dot het beslissingsproces van de investeerders.

Echter werd in heated verleden vele malen door de accounting beleids- en standaardmakers tegenin gegaan digital audiotape de goodwillwaarde in de meeste gevallen wel verminderd en digital audiotape goodwillafschrijving juist de gerapporteerde winsten w & A ; egrave ; l bruikbaarder maakt voor de investeerders, door het afbeelden new wave de waardedaling new wave good will.

3.5 Conclusie/Samenvatting

Onder de NLGAAP vallen de Titel 9 new wave Boek 2 new wave het Burgerlijk Wetboek en de RJ. De wettelijke bepaling maakt onderscheid tussen good will betaald is bij overname new wave de activa en passiva van een onderneming en good will bij het verwerven van aandelen. Bij good will betaald bij overname moet overeenstemmend met de wettelijke regels deze worden geactiveerd en vervolgens afgeschreven. Bij verwerving new wave aandelen is er de keuze mogelijkheid tussen drie verschillende verwerkingmethoden. Goodwill kan 10 laste new wave het resultatenrekening ; of 10s laste van het Eigen vermogen ; of ALSs een actief worden opgenomen. De RJ past dezelfde methoden toe, maar prijst de methode tot activering aan. In de wettelijke regeling moet over de geactiveerde goodwill worden afgeschreven naarmate de verwachte levensduur. De afschrijvingslevensduur mag niet meer dan de vijf jaar Te boven gaan. Dit is alleen mogelijk onder de voorwaarde dat de goodwill aan een beduidend langere periode is toe te rekenen, dan dient wel hierbij de afschrijvingsduur en eventuele motivering worden toelicht. De RJ hanteert echter een economische levensduur met een soap. new wave twintig jaar dice weerlegd kan worden. In uitzonderlijke gevallen kan dot boven de vastgestelde soap. gegeven jaren plaatsvinden, in samenhang met de motivering en vereiste uitvoering new wave op z’n minst jaarlijks een impairment trial.

Indien er aanwijzingen zijn new wave mogelijke waardevermindering dan moet door een berekening vastgesteld worden wat de realiseerbare waarde van de KGE is aan welke de goodwill kan worden toegeschreven. Het afwaarderen naar een lagere realiseerbare is onder de gegeven omstandigheden onvermijdelijk. Het terugnemen van de waardevermindering is mogelijk alleen bij uitsluitende gevallen.

Bij aanpassingen new wave good will na de datum van verwerving, bijv. latere wijzing new wave de verkrijgingsprijs en/of van de fair value, kunnen onder bepaalde voorwaarden tot het aanpassen new wave de goodwillwaarde met terugwerkende kracht Leiden. Herziening new wave de just value is enkel en alleen toepasbaar binnen het eerste boekjaar na verwerving.

Het terugnemen van de goodwill bij het verkopen van de deelneming is mogelijk door gebruik Te maken van de staffelmethode.

Bij het verwerken van de negatieve good will kan onderscheid worden gemaakt tussen de nadelen die niet tot uitdrukking komen in de fair value van de activa en passiva en de & A ; lsquo ; lucky bargain ‘ . Bij heated eerste geval wordt de negatieve good will in overeenstemming met de verwerkingsmethode van de positieve good will verwerkt. Bij activering new wave de positieve good will, moet de negatieve good will hetzij of ALSs een afzonderlijk recognition station op de balans of in mindering op de goodwill actiefpost gebracht. Het systematisch vrijvallen new wave de ( gepassiveerd ) negatieve good will is 10 gunste new wave de resultatenrekening naarmate de nadelen zich voordoen. Bij positieve good will ten laste new wave de resultatenrekening of Eigen vermogen moet de negatieve good will ten gunste van de resultatenrekening toekomen naargelang de nadelen zich vertonen.

Bij de & A ; lsquo ; lucky bargain ‘ , wordt de negatieve good will direct in de resultatenrekening verwerkt.

Bij activering new wave de positieve good will moet het deel van de negatieve good will die niet hoger is dan de just value new wave de identificeerbaar niet-monetair activa systematisch 10 gunste new wave het resultaat worden gebracht. Het deel new wave de negatieve good will die wel hoger is dan de just value wordt rechtstreeks 10 gunste new wave het resultaat geboekt.

Bij positieve good will ten laste new wave het Eigen vermogen gaat de negatieve good will onmiddellijk 10 gunste new wave het Eigen vermogen. Bij positieve good will ten laste new wave het resultaat gaat de negatieve good will onmiddellijk 10 gunste new wave het resultaat.

Bovendien worden de voordelen en nadelen per verwerkingsmethode aangegeven. Voor de verwerkingsmethode van het ten laste new wave het Eigen vermogen afboeken, luidt ALSs voorargumenten: het voorzichtigheidsbeginsel, de bruikbaarheid in Nederland, consistentie, blijvend gedragslijn, zuiverder beeld new wave toekomstige resultaten en positieve invloed op ratio ‘s. Onder tegenargumenten zijn o.a. verminderde Eigen vermogen, onvoldoende tot uitdrukking in het resultaat en verwarring betreffende de afboeking aan te duiden. Voor heated alternatief new wave het 10 laste new wave de resultatenrekening afboeken, luidt ALSs voorargumenten: digital audiotape good will geen tegenwaarde heeft, digital audiotape good will een buitengewone last is, dat het gebruikelijk is binnen de branche en de relatief korte economische gebruiksduur. Tegenargumenten zijn, winst vermindering met gevolgen op de winst per aandeel en de prestatiemaatstaven en dat het een ouderwetse methode is. Voor heated alternatief new wave het activeren, komt ALSs voorargumenten naar voren dat deze methode realistischer is, draagt bij aan een toenemende informatiewaarde en conform het wetboek en RJ. Tegenargumenten zijn o.a. digital audiotape het in strijd is met heated voorzichtigheidsbeginsel, de afschrijving een ruwe ‘ schatting is en digital audiotape & A ; lsquo ; storingen ‘ binnen de winsten zijn op Te merken.

×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out