Duurzaamheid in stedenbouw Essay

Wij mensen maken veel Te intensief gebruik new wave de aarde. Om in onze behoeftes voor grondstoffen en voedsel Te voorzien, zou deze planeet eigenlijk 1,4 keer zo groot moeten zijn. Als de groei van dot gebruik doorzet, betekent digital audiotape we rond 2040 dainty keer de capaciteit van deze planeet nodig hebben om in onze behoeftes te voorzien [ 1 ] . Gezien het feit digital audiotape wij maar & A ; eacute ; & A ; eacute ; n aarde hebben, spreekt het voor zich dat deze tendency niet doorgezet kan worden. Als het al niet betekent digital audiotape alle natuurlijke bronnen en bestaande ecosystemen aan dot gebruik 10 onder gaan, zorgt het in ieder geval voor meer oneerlijke verdeling new wave de welvaart en macht.

Om dot scenario Te voorkomen, moeten we nu beginnen met heated bedenken en uitvoeren new wave slimme manier om grondstof gebruik terug Te dringen en verspilling tegen Te gaan. Een duurzame aanpak voor een betere toekomst.

We will write a custom essay sample on
Duurzaamheid in stedenbouw Essay
or any similar topic only for you
Order now

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid wordt tegenwoordig vaak in & A ; eacute ; & A ; eacute ; n adem genoemd met CO2-uitstoot en energiezuinigheid, maar duurzaamheid is veel breder dan dot alleen.

“ 15. In kernel, sustainable development is a procedure of alteration in which the development of resources, the way of investings, the orientation of technological development ; and institutional alteration are all in harmoniousness and heighten both current and future potency to run into human demands and aspirations. ”

Duurzaamheid heeft dus Te maken met ontwikkelingen waarbij vooral de toekomst belangrijk is. Alle dingen dice wij nu doen, moeten op een zodanige manier gedaan worden, dat work forces in de toekomst daar geen hinder new wave ondervindt. Bij duurzaamheid moet dus ook gedacht worden aan bijvoorbeeld, de opbouw en behoud van locale economie & A ; euml ; n, terugdringen new wave gebruik new wave eindige stoffen zoals olieproducten en het zekerstellen new wave toekomstige hulpbronnen ( houtproductie, landbouw, visstanden, etc. ) .

Global Warming?

Via de media worden we gebombardeerd met berichtgeving over opwarming new wave de aarde. Wetenschappers waarschuwen voor het broeikaseffect ten gevolgen new wave hogere CO2-emissies, dice toe te schrijven zijn aan menselijke bronnen. Stijgende temperaturen en smeltende gletsjers doen de zeespiegel stijgen. Zomers worden heater en winters milder. Echter, de cijfers die naar buiten worden gebracht lijken niet zo precies ALSs wordt beweerd. Uitgelekte e-mails doen vermoeden digital audiotape Er met de cijfers is geknoeid [ 3 ] .

Professor Mojib Latif, een van de vooraanstaande leden van het IPCC, heeft aan de Britse krant The Daily Mail gemeld digital audiotape een groot deel ( tot wel 50 % ) new wave de stijging in temperatuur op aarde Te wijten is aan warm nut koud H2O cycli op grote diepte in de oceanen [ 4 ] . Ook zonneactiviteit wordt genoemd ALSs een oorzaak new wave temperatuur verschillen in heated verleden. Het consequence new wave CO2 op heated klimaat wordt hiermee steeds twijfelachtiger. Hoeveel consequence heeft deze stof nou eigenlijk? En hoeveel daarvan is te wijten aan door de mens gerelateerde oorzaken? Zonder duidelijkheid hierover wordt het moeilijk investeerders te vinden voor dure oplossing die misschien niets uithalen. Toch worden Er internationaal grote, belangrijke afspraken ( Kyoto-protocol 1997, Klimaattop Kopenhagen 2009 ) gemaakt op footing new wave de theoretische effecten van CO2

Duurzaamheid in stedenbouw

Duurzaamheid moet dus niet per definitie gezocht worden in heated terug dringen new wave CO2 uitstoot, vaak zijn de ingrepen dice hier voor nodig zijn duur en ingewikkeld, terwijl het consequence ervan peg bewezen moet worden. Het is dan ook veel interessanter Te kijken naar andere zaken ALSs afvalreductie, stimulering new wave de economie, slender ruimtegebruik, energiezuinigheid en leefbaarheid.

Slim ruimte gebruik

Nederland behoort met gemiddeld 486 inwoners per km2 tot de meest dichtbevolkte landen new wave Europa. De bevolkingsdichtheid loopt echter uit een new wave 23 inwoners per km2 op Schiermonnikoog, tot 5771 inwoners per km2 in Den Haag ( 2008 ) [ 5 ] .

Het overgrote deel new wave Nederland wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. Tussen 1996 en 2006 is de hoeveelheid bebouwd en semi-bebouwd terrein met res-pectivelijk 11 % en 40 % gestegen, maar de hoeveelheid Boss en unfastened natuur is slechts 1 % gestegen [ 6 ] .

Langzaamaan wordt Nederland dus volgebouwd met woonwijken, kantoorterreinen en industriegebieden, wat 10 koste gaat aan beschikbare ruimte voor landbouw en natuur. Als de beschikbare ruimte voor agrarische doeleinden blijft afnemen, zal dot leiden tot stijgende voedselprijzen, wat negatieve gevolgen voor de economie zal hebben. Het is dus aan Te raden om voor-zieningen Te treffen om de teruglopende voedselproductie Te ondervangen.

Dit voedselprobleem beperkt zich niet alleen tot Nederland, maar is een wereldwijd quandary. Er wordt verwacht digital audiotape in de komende 50 jaar de wereldbevolking zal groeien tot in ieder geval 8,6 miljard. Hiervoor is excess landbouwgrond ter grootte new wave Brazili & A ; euml ; nodig om genoeg voedsel te produceren. Deze hoeveelheid land is simpel weg niet aanwezig.

“ One solution involves the building of urban nutrient production centres – perpendicular farms – in which our nutrient would be continuously adult interior of tall edifices within the reinforced environment. If we could engineer this attack to nutrient production, so no harvests would of all time neglect due to severe conditions events ( inundations, drouths, hurricanes, etc. ) . Produce would be available to metropolis inhabitants without the demand to transport it 1000s of stat mis from rural farms to metropolis markets. Spoilage would be greatly reduced, since harvests would be sold and consumed within minutes after reaping. ” – Dickson Despommier, The Vertical Farm Essay I, 2009 [ 7 ]

Zoals Despommier in zijn essay over Vertical Farms beschrijft, zou het bouwen new wave verticale boerderijen, een oplossing kunnen bieden voor het ruimtelijke probleem van de voedselproductie. Vertical Farms, wat in principe op elkaar gestapelde kassenbouw inhoudt, levert een manier om dicht bij, of zelfs in de stad, genoeg voedsel te kunnen produceren. Op deze manier kun je de transportlijnen kort houden, en daarmee dus luchtverontreiniging tegen gaan en brandstof verbruik terug dringen. De gesloten omstandigheden in de landbouw-torens betekent tevens dat work forces niet meer afhankelijk is van weersomstandigheden. De voedselproductie zal hierdoor stabieler zijn, waardoor de prijzen ook stabieler zullen zijn.

Urban farming

In stedelijke gebieden kan het zogeheten ‘heat island consequence ‘ optreden. De harde oppervlakken new wave bebouwing en bestrating houden meer warmte huge dan bomen en planten. Dit zorgt er voor digital audiotape de gemiddelde temperatuur in een stad met 1 miljoen inwoners op de piek 1 tot 3 & A ; deg ; C hoger ligt, en ‘s avonds kan dot verschil zelfs oplopen tot 12 & A ; deg ; C. [ 8 ]

Het EPA noemt ALSs een van de oplossingen:

“ Trees, flora, and green roofs can cut down warming and chilling energy usage and associated air pollution and nursery gas emanations, take air pollutants, sequester and shop C, assist lower the hazard of heat-related unwellnesss and deceases, better stormwater control and H2O quality, cut down noise degrees, create home grounds, better aesthetic qualities, and increase belongings values. ” – U.S. Environmental Protection Agency, 2010 [ 9 ]

Urbaan groen kan, doormiddel new wave natuurlijke verdamping van H2O, de omgeving afkoelen. Bovendien zorgen de bomen voor schaduw, die de warmtelast op gebouwen kan drukken. Het toepassen new wave vegetatiedaken is dan ook een slimme manier om warmtelast, en daarmee energiebehoefte Te drukken.

Dit is natuurlijk uitstekend Te combineren met heated Amerikaanse initiatief ‘Urban Farming ‘ [ 10 ] . Het doel new wave dot initiatief is om ongebruikte plekken in de stad, om te vormen tot ‘stadsboerderijen ‘ . Door daken, gevels en lege kavels te beplanten met voedselproducerende planten, kan work forces voedsel produceren op plekken waar het nodig is. De begroeide daken nut gevels vormen tevens een oplossing voor het heat island consequence.

Stedenbouwkundige ontwikkeling

Duurzaamheid is rekening houden met de toekomst, maar soms is heated niet helemaal duidelijk wat de toekomst zal brengen. Voor stedenbouw is er ook peg het probleem van vertraging ; er gaan jaren voorbij voordat een stedenbouwkundig program ook daadwerke-lijk uitgevoerd en gebruikt wordt. De eisen die gesteld werden aan het program toen heated getekend werd, kunnen sterk verschillen van de wensen van de gebruiker na de bouw. Gebouwen maken die niet gewild zijn, of niet nodig zijn, is natuurlijk alles behalve duurzaam. Er moet dus gekeken worden naar een manier om stedenbouwkundige plannen zodanig Te ontwerpen, digital audiotape deze 5 tot 10 jaar subsequently voldoet aan de eisen van dan.

Een mogelijke oplossing hiervoor is heated bevorderen van particuliere ontwikkeling. Als de eindgebruiker zeggenschap heeft in de ontwikkeling van zijn of haar Eigen merchandise, zal het gebouw een soort maatpak voor de eigenaar worden. Het grote voordeel aan deze vorm new wave ontwikkeling, is dat de gebruiker het merchandise krijgt wat hij wil. De grote diversiteit aan bebouwing kan een opvallende identiteit new wave de plek vormen. Enkele nadelen zijn dan weer de ingewikkelde regie van de ontwikkeling, ( veelal ) het gebrek aan bouw-kundige ervaring new wave de gebruiker en de controle over de uitkomst en samenhang van het geheel. Er moet dus een sterke vorm new wave toezicht en controle plaats vinden. Vast stellen new wave regels en richtlijnen kan de ontwikkeling new wave het gebied in goede banen Leiden, maar kan de vrije ontwikkeling new wave de projecten ook belemmeren. Een goede balans tussen vrijheid en restrictie is dus noodzakelijk.

Een tweede mogelijkheid om de vertraging Te overbruggen, is door gebouwen Te maken dice alle mogelijke functies kunnen herbergen. Het zogeheten ‘Solids ‘ construct new wave Frank Bijdendijk.

“ Een Solid is een duurzaam gebouw met een hoog accommodatievermogen en een grote dierbaarheid. Deze twee kwaliteiten versterken elkaar bovendien onderling, want wat is heated leuk om zelf te mogen bepalen en indelen. Dat leidt tot meer binding, verantwoordelijkheid en liefde voor het gebouw – nut daarmee weer tot investeringen, zorgvuldig beheer nut duurzaamheid. ” – Frank Bijdendijk, 2006, ( pp 93 ) [ 11 ]

Een gebouw voor de lange termijn moet beschikken over accommodatievermogen aan de ene Kant, om veranderingen in gebruik op Te kunnen vangen, en adhering met de omgeving en dierbaarheid, om een emotionele waarde en daarmee houdbaarheid Te krijgen in de maatschappij. De adhering met de omgeving, en daarmee de waarde en houdbaarheid voor de lange termijn, wordt gevormd door het exterieur. De communicatie tussen het gebouw en zijn omgeving, maakt het gebouw een onderdeel new wave het dagelijks leven. Het is dus belangrijk en nuttig om excess Te investeren in een duurzaam casco en een kwalitatief goede gevel. Het gebouw wordt gebouwd voor een Lange tijd ( 100 tot 200 jaar ) , en moet de tand diethylstilbestrols tijds goed kunnen doorstaan, om onderhoudskosten laag Te kunnen houden en een vaste waarde Te worden in heated straatbeeld.

Het accommodatievermogen moet worden gefaciliteerd in heated interieur. Veranderingen in functiebehoeftes zijn over een periode new wave 100 jaar niet te overzien. Slechts 50 jaar geleden dacht work forces nog rond het jaar 2000 in vliegende car ‘s Te worden vervoerd nut was heated cyberspace peg maar een gedachte in het achterhoofd new wave een handje vol wetenschappers. Een gebouw met een levensverwachting new wave meer dan 100 jaar, zal dan ook moeten beschikken over een groot voormogen om veranderingen op Te vangen. Vooral het interieur is hierbij zeer belangrijk. Voor verschillende functies zijn andere optimale indelingen. Ontwikkeling new wave deze indeling door de gebruiker, in plaats van de beheerder, levert een gebouw digital audiotape adhering heeft met zijn gebruikers. Bovendien kan de indeling bij verandering new wave gebruiker, gemakkelijk worden herzien en geoptimaliseerd voor de nieuwe functie. [ 12 ]

Gebruikers betrekken bij het ontwikkelen new wave een architectonisch of stedenbouwkundig program, is een manier om toegevoegde waarde Te cre & A ; euml ; ren. Deze toegevoegde waarde zorgt voor de verbinding tussen het bouwwerk en de maatschappij er omheen. Ver-ankering in de maatschappij genereert meer betrokkenheid. Als mensen sterker betrokken zijn bij een undertaking, zal er ook meer animo zijn om Te investeren in onderhoud nut ontwikkeling. Dit is de grondslag voor ontwikkelingen met oog voor de toekomst.

Conclusie

Duurzaamheid is meer dan energiezuinigheid. Duurzaamheid is meer dan het tegengaan new wave klimaatveranderingen. De tunnelvisie in de media zorgt voor overmatig veel aandacht voor CO2-uitstoot. Beleidsplannen van overheden worden nu bepaald op footing new wave theorie & A ; euml ; n waar nog veel Te veel onzekerheid over is. Voor de stedenbouw en architectuur is heated veel nuttiger om Te kijken naar het ontwikkelen new wave de leefbaarheid van gebieden, en het toevoegen new wave waarde voor de toekomst.

Slim omspringen met de beperkte ruimte dice we hebben, verveelvoudigd de opbrengst van land, zowel in waarde ALSs productiviteit. Slimme positionering new wave dot intensieve ruimte gebruik, vermindert de noodzaak voor vervoer. De verminderde luchtvervuiling en toevoeging new wave groen in de stad, zal de leefbaarheid 10s goede komen.

Het cre & A ; euml ; ren van toekomstwaarde moet een belangrijk onderdeel worden new wave plan-ontwikkeling. Door meer aandacht Te besteden aan ontwikkelingen in samenspraak met gebruikers, wordt heated mogelijk projecten Te ontwikkelen die langer houdbaar zijn.

Duurzaamheid is ontwikkelen voor de toekomst.

×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out