Onderwerp pws studie financiering Essay

Inleiding

Het onderwerp van mijn profiel werkstuk is studiefinanciering geworden omdat het erg speelt momenteel en het voor bijna elke pupil een noodzaak is.

Voor veel studenten zou de afschaffing new wave studiefinanciering betekenen digital audiotape ze Hun studie niet kunnen afmaken of & A ; uuml ; berhaupt beginnen. Omdat ik ook volgend jaar tabun studeren scallion het me interessant om uit Te zoeken wat Er allemaal bij studiefinanciering komt kijken en wat dot voor mij betekend. Ook heb ik het macro-economische facet onderzocht.

We will write a custom essay sample on
Onderwerp pws studie financiering Essay
or any similar topic only for you
Order now

Begrippen lijst

 • WSF 2000 = Wet studiefinanciering 2000
 • IB-Groep = De Informatie Beheer Groep
 • DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs
 • HBO = Hoger beroeps onderwijs
 • WO = Wetenschappelijk onderwijs
 • Nuffic = Stichting Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
 • Tertiair = Derde ( in de rij ) *HBO dus

Wat is studiefinanciering in het algemeen?

Studeren is vrij duur. Om heated voor iedereen in Nederland betaalbaar Te maken om een studie Te volgen is op 1 september 2000 de Wet studiefinanciering 2000 ( WSF 2000 ) in gegaan.

De Informatie Beheer Groep ( IB-Groep ) verzorgt en controleert de WSF 2000 regeling.

Deze moisture wordt gefinancierd door belastingbetalers. Dat wil zeggen digital audiotape iedere Nederlander met een inkomen aan de studiefinanciering meebetaalt.

De Wet studiefinanciering 2000 is er voor MBO nut HBOstudenten, en voor studenten aan de Universiteit, Dit geldt alleen voor leerlingen met een voltijdse opleidingen. Als je je opleiding toch in deeltijd wil volgen zal je je studie zelf op een andere manier moeten betalen.

Studiefinanciering is een bedrag new wave de overheid wat je krijgt om tijdens je studie jezelf deels in je levensonderhoud en studiekosten te kunnen voorzien.

De studiefinanciering is soms een gift dus na je studie hoef je het niet terug Te betalen, soms is heated een rentedragende lening nut soms een combinatie new wave deze twee mogelijkheden. Daarnaast is er ook peg een prestatiebeurs, waarbij een lening kan worden veranderd in een gift ALSs je ”prestaties ” goed genoeg zijn, dat betekent dus digital audiotape je moet slagen binnen een bepaalde tijd. Haal je dot niet dan moet je het gehele geleende bedrag terug betalen. Dus de basisbeurs, de aanvullende beurs en de OV-Chipkaart.

De verschillende onderdelen waar Studiefinanciering uit kan bestaan zijn ALSs volgt:

 • de basisbeurs
 • een aanvullende beurs voor studenten met minder rijke ouders
 • een mogelijke rentedragende lening
 • de OV-Chipkaart
 • het collegegeldkrediet

Over al deze punten tabun ik in de komende hoofdstukken meer uitleg geven.

Wanneer heeft work forces recht op studiefinanciering

Als je studiefinanciering wilt ontvangen moet je aan bepaalde voorwaarde voldoen.

De voorwaarde zijn onder andere Leeftijd, Nationaliteit en welk onderwijssoort.

Leeftijd

over het algemeen komt elke pupil dice HBO of WO volgt in aanmerking tot hij/zij 30 jaar is, Een minimale leeftijd hiervoor is er dus niet. De studenten die nog geen 18 zijn hebben vanaf het 1e kwartaal na het get down van je studie ook recht op studiefinanciering. Als je dus op 5 februari begint met studeren aan een HBO of WO opleiding dan heb pas vanaf 1 maart recht op studiefinanciering. Je mag doorstuderen tot je 34 set ALSs je maar na je 30ste je studiefinanciering niet meer halt zet. Ben je ouder dan 34 dan zijn Er geen mogelijkheden meer voor studiefinanciering.

Nationaliteit

wie voor studiefinanciering in aanmerking wil komen moet een Nederlandse nationaliteit hebben. Er zijn wel een aantal groepen niet Nederlanders die ook in aanmerking komen voor studiefinanciering. Als je geen Nederlander set maar wel in Nederland woont, dan kan je soms dus toch wel studiefinanciering krijgen.

Onderwijssoort

Studiefinanciering is er alleen voor studenten die een volledige dagstudie volgen bij een gecertificeerde onderwijsinstelling in Nederland. Er zijn soms uitzonderingen in heated HBO of WO ( wettenschappelijk onderwijs ) voor deeltijd opleidingen. Deze opleidingen staan dan bij de Wet voor het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek ( WHW ) aangegeven

Welke juridische wetten gelden Er voor Studie financiering

Er zijn vele honderden wetsartikelen over studiefinanciering, Ik kan deze niet allemaal gaan noemen in verband met heated excess pagina ‘s dice deze zouden toevoegen.

De meest belangrijke is de al eerder genoemde Wet studiefinanciering 2000 ( WSF )

Alleen deze moisture bestaat Al uit 61 bladzijdes

Andere voorbeelden new wave juridische wetten met betrekking tot studiefinanciering zijn:

 • Wet studiefinanciering 2000 ( WSF )
 • Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten ( WTOS )
 • Les- nut cursusgeldwet ( LCW )
 • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ( WHW )
 • Wijzigingswet new wave enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs ( WON )
 • Regeling aanmelding selectie hoger onderwijs
 • Aanvulling regeling aanmelding selectie hoger onderwijs

De basisbeurs

De basisbeurs is niet afhankelijk new wave het inkomen van de ouders van de pupil. Elke pupil dice aan de studiefinancierings eisen voldoet heeft hier recht op. Dat is hetzelfde geval bij de OV-Chipkaart.

De basisbeurs verschilt bij uitwonende nut bij thuiswonende studenten.

Bij uitwonende is deze namelijk veel hoger, en het maakt verschil of de pupil hoger onderwijs ( HBO of WO ) of beroepsonderwijs volgt.

Met ingang new wave 2010 bedraagt de basisbeurs voor studenten in het HBO en WO:

 • voor uitwonende studenten 259,76 euro
 • voor thuiswonende studenten 93,23 euro
 • In heated beroepsonderwijs:

 • voor uitwonende studenten 240,02 euro
 • voor thuiswonende studenten 73,56 euro

De aanvullende beurs

De aanvullende beurs werkt anders dan de basisbeurs bij deze beurs is heated namelijk wel new wave belang hoe hoog heated inkomen van de ouders is.

Het peiljaar voor ouderlijk inkomen:

Om de draagkracht van de ouders zo goed mogelijk in Te schatten wordt het ouderlijk inkomen van 2 jaar geleden gekozen ALSs peiljaar dus indien het 2010 is word 2008 ALSs peiljaar gebruikt. En wordt Er gekeken welk inkomen beide ouders in 2008 hadden. De hoogte new wave dot inkomen bepaalt uit eindelijk of work forces er recht op heeft en ALSs er recht op is hoe hoog deze aanvullende beurs dan wordt.

Ouderbijdrage:

De DUO ( Dienst Uitvoering Onderwijs ) voorheen IB-Groep

Bepaalt aan de manus new wave het inkomen van de ouders de ouderbijdrage

Dit is heated bedrag waarvan verwacht wordt digital audiotape de ouders het zelf kunnen betalen.

Dit bedrag is bepalend omdat dot de uiteindelijke hoogte new wave de aanvullende beurs bepaalt. De ouderbijdrage wordt van de maximale aanvullende beurs afgetrokken

Als de ouderbijdrage dus hoger of gelijk aan de aanvullende beurs is dan heeft de pupil hier geen recht op.

De hieronder staande gegevens zijn dus voor een pupil zonder ouderbijdrage.

Met ingang new wave 2010 bedraagt de aanvullende beurs voor studenten in het HBO nut WO ( Wetenschappelijk Onderwijs ) :

 • voor een uitwonende pupil 231,43 euro
 • voor een thuiswonende pupil 211,99 euro
 • In het beroepsonderwijs

 • voor een uitwonende pupil 319,27 euro
 • voor een thuiswonende pupil 299,82 euro

De rentedragende lening

De rentedragende lening is een echte lening die dus ook subsequently terug betaald moet worden. Deze lening is alleen beschikbaar voor studenten die ook recht hebben op studiefinanciering. Hoe hoog deze lening kan zijn is afhankelijk new wave het soort opleiding en de woonsituatie. Hoeveel geld de pupil uiteindelijk leent is zijn Eigen keuzen. Dit bedrag varieert new wave 10 euro per maand tot soms wel 600 euro per maand. Studenten vergeten vaak digital audiotape dot hele bedrag ook terug moet worden betaald, inclusief annuity. En digital audiotape de studie schuld al snel oploopt tot enkele duizenden euro ‘s die na de studie met zijn/haar eerste baan met een waarschijnlijk niet Al Te hoog start salaris lastig wordt om terug Te worden betaald.

Collegegeld krediet

Sinds 1 September is heated naast een gewone rentedragende lening ook mogelijk om bij DUO een speciale lening aan Te vragen speciaal voor het benodigde collegegeld

Net ALSs de rentedragende lening moet de collegegeld lening ook na de studie terugbetaald worden volgens de zelfde afspraken ALSs de gewone studie financiering.

Over heated aflossen en eventueel kwijt schelden new wave de lening, heated dus omzetten naar een gift leg ik subsequently meer uit. De maximale hoogte new wave het collegegeld krediet wordt bepaald door de hoogte van het wettelijke collegegeld van digital audiotape jaar. Bijvoorbeeld new wave 2008 tot 2009 toen bedroeg het 1565, – euro en digital audiotape is dus ook de maximale toegestane hoeveelheid die geleend kan worden

De OV-Chipkaart

In 1991 werd de OV-studentenkaart ingevoerd. De studentenkaart werd ingevoerd omdat de individuele reiskostenvergoeding Te veel administratie met zich meebracht.

Er waren meerdere argumenten voor de invoering new wave de OV-studentenkaart. Zo zou de regering veel minder geld kwijt zijn aan reiskostenvergoeding, en werd de basisbeurs bij elke pupil met 60 gulden verlaagd. Dit gold voor alle studenten, of ze wel of niet new wave het openbaar vervoer gebruik maakten. Een ander statement was heated gebruik new wave het openbaar vervoer verhogen. Bovendien zouden studenten na de studieperiode nog steeds gebruik blijven maken new wave het openbaarvervoer.

Wie recht heeft op studiefinanciering heeft ook recht op een OV-Chipkaart, vroeger heette dot de OV-Studenten kaart. Met de kaart kan je ALSs pupil onbeperkt reizen met heated openbaar vervoer. Er zijn 2 soorten chipkaarten, de weekeind en de hebdomad kaart. Met de weekeinde kaart mag je vanaf vrijdag 12:00 ‘s middags tot en met het einde new wave de dienstregeling op zondagnacht. Met een week-OV mag je maandag tot en met vrijdag tot het einde van de dienstregeling gratis reizen.

Een OV-kaart is ook een prestatie lening. Als je binnen 10 jaar niet slaagt, moet je het hele bedrag digital audiotape je OV-kaart waard was terug betalen, ( 90 * 10 * aantal jaar )

Sinds wanneer is er studiefinanciering en wat is hier de geschiedenis new wave:

Studiebeurzen ontstonden rond 1815, echter was heated toen alleen beschikbaar voor hoogbegaafde en wat minder rijke mensen dice toch ergens goed in waren. In de daarop volgende jaren kwam Er steeds meer geld beschikbaar voor studiebeurzen. Het werd zelfs verdrievoudigd zodat steeds meer mensen konden gaan studeren dice het eerder niet konden betalen. Maar er werd peg weinig gebruik new wave gemaakt omdat Er een leenstelsel was en je bijna alles moest terug betalen na je studie

Het Budget wordt in 1954 weer verhoogd om meer studenten een lening te kunnen verschaffen. Nu konden Er meer mensen gaan studeren en nam het aantal aanvragen toe. Ook de wat rijkere studenten zorgden ervoor digital audiotape het aantal aanvragen toenam aangezien zij geen studiefinanciering nodig hadden. Omdat het overheidsbudget niet mocht worden overschreden werden Er steeds hogere eisen aan studenten gesteld. Dit zorgde ervoor digital audiotape alleen de aller-slimste of kinderen van rijke ouders op de universiteit kwamen.

In 1986 werd de aanvullende beurs en de prestatiebeurs ingevoerd. Studenten met armere ouders kregen een hogere toeslag. De hoogte new wave deze toelage was is wel afhankelijk new wave het inkomen van je ouders, het soort onderwijs digital audiotape je volgt nut of je thuis wonend of uit huis was.

Met de invoering new wave dot nieuwe systeem ontstonden Er veel problemen. De kosten werden steeds hoger, en het stelsel was erg lastig en ingewikkeld. In 1990 werd er het onderwijs bezuinigd. Studenten kregen hierdoor minder studiefinanciering en kwamen in de problemen.

In 1997 was er weinig tevredenheid meer over heated nieuwe studiefinancieringsstelsel. Er waren al weer plannen voor een nieuw stelsel maar dot is door onderlinge ruzies in de verschillende partijen niet door gegaan. De Commissie Vermeend werd in 2002 opgericht om oplossingen Te bedenken.

Er word vandaag de dag nog gediscussieerd over de afschaffing new wave de basisbeurs, door bijvoorbeeld Wouter Bos ( PVDA ) die voor de afschaffing new wave de basisbeurs is. Als vervanging zou Er een nieuw leenstelsel moeten komen. Maar daar is nog veel onduidelijkheid over, de VVD en GroenLinks zijn voor de invoering new wave een leenstelsel en D66, PVV en de SP tegen de invoering en dus voor het behoud new wave de basisbeurs. De afschaffing new wave de basisbeurs wordt een van de grote politieke knelpunten voor de aankomende verkiezingen.

Studiefinanciering in het buitenland

Je kunt vaak je studiefinanciering meenemen naar heated buitenland. Maar er zijn wel verschillende eisen voor

De eisen dice new wave toepassing zijn om voor studiefinanciering in Nederland in aanmerking te komen, zoals leeftijd, nationaliteit en voltijds onderwijs gelden ook voor studiefinanciering in heated buitenland. Er gelden ook peg enkele andere voorwaarden namelijk:

De 3 jaren eis

De Nederlandse regering wil alleen studiefinanciering meegeven aan studenten die een set met Nederland hebben. Daarom moet je minstens drie jaar legaal in Nederland hebben gewoond in de zes jaar voor digital audiotape je studiefinanciering in het buitenland in zou moeten gaan.

Niet new wave twee walletjes genieten

Als je Nederlandse studiefinanciering ontvangt en je ontvangt in het buitenland ook peg een studietoelage new wave de locale overheid, Dan heb je geen recht meer op Nederlandse studiefinanciering.

Kwaliteit buitenlandse opleiding

De opleiding dice in heated buitenland gevolgd gaat worden moeten new wave goede kwaliteit zijn. Hoger onderwijs in het buitenland verschilt erg new wave het Hoger onderwijs in Nederland. De diploma digital audiotape je aan het einde new wave de opleiding in het buitenland hebt gehaald, moet minstens van heated zelfde niveau zijn ALSs een sheepskin new wave een Nederlandse HBO opleiding.

Als je een opleiding volgt dice niet lijdt tot een sheepskin kan je ook geen studiefinanciering ontvangen, bijvoorbeeld de non-degree opleidingen in Amerika.

Nuffic is een bedrijf digital audiotape DUO adviseert ALSs het gaat om de kwaliteit en het niveau van buitenlandse opleidingen. Het gaat hierbij om het hogere onderwijs nut of digital audiotape vergelijkbaar is met Nederlandse unmarried man of masteropleidingen.

Het is meestal niet mogelijk om new wave Te voren uit te zoeken of de opleiding new wave vergelijkbaar niveau is. Omdat het onderwijssysteem Te veel verschilt new wave het Nederlandse systeem wordt meestal in eerst instantie studiefinanciering toegekend. Op footing new wave je gehaalde sheepskin wordt achteraf door de DUO bepaald of je studiefinanciering wordt omgezet in een gift.

Hoe hoog is studiefinanciering en hoe bepaal/bereken je digital audiotape?

het hangt new wave verschillende factoren af hoe hoog je uiteindelijke studiefinanciering is. De volgende punten wegen mee in het bepalen new wave de basisbeurs.

 • heated verzamelinkomen of belastbaar inkomen van je vader en je moeder
 • hoeveel broers en zussen je hebt tussen de 12 en 18 jaar, decease zelf geen studiefinanciering aanvragen voor het hoger onderwijs
 • hoeveel broers en zussen je hebt dice een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs ( mavo, havo, vwo ) of het voortgezet speciaal onderwijs en ouder zijn dan 18.
 • hoeveel broers en zussen je hebt dice een aanvullende beurs krijgen

Op de website van DUO kan je zelf met Al de bovenstaande gegevens de hoogte van je basisbeurs berekenen. Deze kan je dan aanvragen ALSs je in het bezit set new wave een digID. De hoogtes van de Studiefinanciering veranderen per jaar, en worden moose jaar door DUO vastgesteld. De vastgestelde waardes voor 2010 kan je vinden in een new wave de vorige hoofdstukken.

Studieschuld bij de IB-Groep

Er zijn veel studenten met schulden, er zijn meerder verschillende manieren om een schuld bij de IB-Groep krijgen. Er kan schuld ontstaan doordat je niet aan de prestatienorm hebt voldaan aan en de lening dus niet word omgezet in een gift, of doordat je zelf een lening bij de IB-Groep hebt aanvraagt. De schuld decease je bij de IB-Groep kan hebben kan worden verdeeld in langlopende schulden nut kortlopende schulden.

Kortlopende studieschulden

Kortlopende schulden moeten op korte termijn worden afgelost, bijvoorbeeld terwijl je peg studiefinanciering ontvangt. Tot de kortlopende schulden behoren:

 • Te veel uitgekeerde studiefinanciering, bijvoorbeeld te veel aanvullende beurs of onterecht ontvangen basisbeurs
 • onterecht bezit new wave de Ov-studentenkaart

De IB-Groep laat je weten hoeveel geld je had horen te krijgen en wat je schuld is. De IB-Groep maakt ook bekend op welke manier je dot bedrag terug moet betalen. Zolang je peg studiefinanciering ontvangt zal de IB-Groep deze schuld verrekenen met je studiebeurs, met een maximaal bedrag van 144,28 euro per maand.

Langlopende schulden

Langlopende schulden zijn schulden uit:

 • rentedragende leningen en leningen dice veroorzaakt worden door het niet halen new wave de tempo- of prestatienorm
 • een kortlopende schuld dice is omgezet in een langlopende schuld.

Het aflossen van langlopende schulden begint met een aanloopfase en sluit af met een afloopfase

Aanloopfase

Als je afgestudeerd set, of ALSs je met je opleiding stopt, dan begint op 1 januari volgend op de datum waarop je met je studie dead set gestopt de aanlooptijd van twee jaar Te lopen. Tijdens je studie betaal ook annuity over heated geleende bedrag per jaar. Voor 2010 is de rente op 2,39 procent vastgesteld

In de aanloopfase dead set je peg niet verplicht om de schuld af Te lossen, wel begint vanaf 1 januari de rente te lopen over je langlopende schuld. De rente wordt voor vijf jaar vastgesteld. Het is slender om Al Te beginnen met aflossen zo betaal je minder annuity.

Aflosfase

Na de aanloopfase begint gelijk de aflosfase. Deze fase duurt maximaal 15 jaar, en je new wave verplicht om minimaal per maand 45,41 euro af Te lossen. Mocht hiermee je schuld niet binnen 15 jaar afgelost zijn, dan wordt bepaald wat je maandelijks moet gaan betalen om wel binnen 15 jaar je schuld Te hebben afbetaald. De hoogte new wave dot nieuwe maandelijkse bedrag wordt precies zo vastgesteld digital audiotape je na 15 jaar precies de hele schuld inclusief rente hebt betaald.

Kwijtschelding

Na de aflosfase new wave 15 jaar kan de IB-Groep overgaan tot kwijtschelding new wave je schuld. Dat kan alleen ALSs je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Er is tot heated einde new wave de aflosfase een lager maandbedrag berekend vanwege een laag inkomen
 • heated inkomen van de spouse heeft steeds meegeteld bij de berekening new wave het maandbedrag.

Eigen mening

Ik kan na afloop new wave dot onderzoek een mening vormen over heated huidige stelsel. Ik heb mezelf er dusdanig in verdiept digital audiotape ik nu goed weet hoe het in elkaar pimple, ook voor later ALSs ik het zelf nodig heb. Ik vind dat het huidige stelsel over het algemeen goed geregeld is, er is genoeg duidelijkheid qua regelgeving en ook de hoogtes van de studiefinanciering zijn makkelijk Te berekenen op de website van DUO.

Een new wave de negatieve punten die ik heb gevonden is heated meetellen new wave het belastbaar inkomen van je ouders. Ik vind dot een negatief Irish pound omdat de meeste ouders hun kinderen niet oneindig geld blijven geven en dot enorm scheelt voor de basisbeurs die je ALSs pupil ontvangt. Als je uit huis gaat en veel zelf moet bekostigen is heated erg jammer ALSs het inkomen van bijvoorbeeld je vader waar je dus niet bij inwoont soms wel 150 euro per maand minder aan studiefinanciering oplevert. Tenzij je ouders dit compenseren door zelf geld te geven cringle je dot bedrag wat new wave de overheid komt dus gewoon myocardial infarction. Ook de aanvullende beurs wordt beinvloed door het inkomen van je ouders. Als ik zelf een stelsel mocht maken gebaseerd op dot stelsel zou ik enkele punten wijzigen namelijk: de mate waarin het belastbaar inkomen meetelt, heated moet natuurlijk wel uitmaken hoeveel ze verdienen maar het moet niet Te veel geld schelen. En ik zou studenten minder makkelijk geld laten bij lenen.

Je kan nu zonder enige moeite 500 euro per maand bij lenen, en dot loopt na 4 tot 5 jaar studeren al snel op tot een hoog en moeizaam terugbetaalbaar bedrag. Vooral met je startsalaris net sodium je studie wordt dot erg vervelend om terug Te betalen. Ik zou de voordelen van het toekomstige leenstelsel en dot stelsel en heated oude stelstel wat alleen voor de behoeftige was combineren. Om zo het ideale stelsel Te cre & A ; euml ; ren wat goed in elkaar pimple met een duidelijke regelgeving en weinig rompslomp en voordelen voor alle deelnemende partijen.

Slot

Ik heb best wel wat geleerd new wave dot werkstuk en erg nuttige informatie gevonden over studiefinanciering. Ook vond ik het interessant om Te lezen over studiefinanciering in het buitenland omdat ik zelf ook in het buitenland phase moet gaan lopen, ( 6 maanden lang ) ook vond ik het wel interessant om zelf over heated stelsel na te denken over punten die ik zou willen veranderen. En een Eigen stelsel Te bedenken

×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out