Portfolio boek alfa Essay

Tijd

 1. Kalendertijd
 2. Het verhaal speelt zich af in oorlogstijd. Waarschijnlijk dus tijdens 1940 en 1945, maar we hebben hier Te maken met een nouveau Roman dus in feite is er geen beperking new wave tijd.

 3. De verteltijd
 4. Het boek telt 143 bladzijden nut ik heb het gelezen in ongeveer vier uur.

  We will write a custom essay sample on
  Portfolio boek alfa Essay
  or any similar topic only for you
  Order now
 5. De vertelde tijd
 6. De vertelde tijd is ongeveer & A ; eacute ; & A ; eacute ; n seconde. Het boek gaat over de bewustzijnsseconde. Alle gedachten van de schildwacht spelen zich af gedurende dice east northeast seconde. Maar zoals al gezegd, is er geen beperking new wave tijd.

 7. Epische tijd
 8. De vertelde tijd is veel kleiner dan de verteltijd. De epische tijd is dus traag. In heated boek alfa wordt & A ; eacute ; & A ; eacute ; n seconde verteld in 143 pagina ‘s.

 9. De fasentijd
 10. In heated boek alfa wordt zeer weinig weggelaten van wat Er tijdens die east northeast seconde gebeurt. We vernemen de gedachten, herinneringen, angsten, …van de schildknaap.

 11. W.W- tijd
 12. De werkwoorden staan in de OTT. Ook Al de fragmenten uit het verleden en de toekomst werden geschreven in de tegenwoordige tijd. Dit komt omdat we in het boek alfa Te maken hebben met een simultane nu-situatie met daarrond situaties uit heated verleden en de toekomst. Alles is nu, er is geen verleden nut geen toekomst. Je verleden bepaalt immers je heden nut in heated heden ben je je Al bewust new wave je toekomst. In dot nu is alles aanwezig, zo bepalen bijvoorbeeld frustraties uit heated verleden het ik-beeld new wave het personage. Ook de vragen die hij zichzelf stelt ALSs hij met zijn toekomst bezig is, vinden nu plaats.

  De fragmenten over de jeugd van de schildwacht kunnen we niet ALSs herinneringen beschouwen want Michiels heeft ze zo geplaatst dat ze cyberspace zoals alle andere fragmenten deel uit maken van het heden. Er is geen verschil tussen bijvoorbeeld: hop bidden en hop zwijgen en hop spelen en hop ophouden met spelen en hop aan het bord en hop je les en hop je kneukels en hop de armen omhoog en hop de armen omlaag en voort met hop bidden nut hop zwijgen en hop zingen… . en links-rechts links-rechts links-rechts en in de pas het stappen van de laarzen over het land, kolonnes van laarzen, ledgers van lichamen die in beweging waren gekomen en dice, nu ze eenmaal in beweging waren, Al lang geen lichamen meer waren, laarzen waren, stappen waren, gehoorzaamheid waren…

  Omdat Er geen echt verschil is tussen de bevelen, verdwijnt ook het verschil tussen het heden en het verleden.

 13. Chronologie

Het boek bestaat eigenlijk uit twee delen. Zo is er bijvoorbeeld de inleiding en het echte verhaal. In feite gaat de inleiding over hetzelfde ALSs het verhaal. Het echte verhaal is dan ook weer opgesplitst in allemaal fragmenten. Deze fragmenten kan work forces weer indelen in de schildwacht sequenties en het principal ( tekst zonder aanhangsels ) . Het principal bestaat uit flashbacks en flashforwards terwijl de schildwachtsequenties het heden bevatten.

Voorbeelden new wave schildwachtsequenties:

 • Pagina 13 bovenaan
 • Dit east northeast ogenblik, dot east northeast ondeelbare Lange ogenblik kromp de wereld, de niet-wereld, de niet-meer-wereld rain trees binnen heated smalle vierkant new wave zijn gezichtsveld: toen triomfeerde het kleine huilen van het jongetje in heated grote huilen new wave de straat, van de stad, van de wegen naar de stad en uit de stad en naar de steden verderop, heated kleine huilen in heated grote huilen new wave de trams die immer peg voorbijschokten, van de legercamions die toeterend op elkaar inreden…

 • Pagina 73 onderaan
 • En was dit alles erger: het schudden new wave de aarde onder zijn voeten, heated leeglopen new wave de stad rondom hem, heated dreunen hoog in de lucht daarboven, en erger nog en luider dan het dreunen het links-rechts links-rechts links-rechts van de laarzen over het plein, door de straten, over heated land… .

 • Pagina 103 halfweg
 • Dan scallion een adempauze lang alle geweld Te zijn uitgewoed: weer stonden de huizen rondom in aarde dice niet beefde, het ploffen en dreunen aan de hemel had opgehouden, ook heated links-rechts van de laarzen over het plein, de sirenes zwegen en de laatste ropeway was nu om de bocht verdwenen, en in de stilte die neerzeeg over de straten en die toch geen stilte was, niet meer was dan een adempauze van niet-meer-beven en niet-meer-dreunen en niet-meer-huilen, in dot ondeelbare ogenblik schoof de uittocht aan hem voorbij alsof de stad die leegliep ook ineens een stad was zonder monden… .

 • Pagina 124 halfweg
 • Zodat hij een paar tellen lang moest vechten tegen het H2O digital audiotape zijn ogen vulde, maar dan werd hij zich opnieuw bewust new wave het geweer digital audiotape loodzwaar aan zijn schouder hing, en van de pijn die dwars door zijn schouder boorde en heviger werd, gelijk ook de andere pijnen heviger werden… .

 • Andere voorbeelden:
 • Pagina 131 halfweg: het getrappel new wave de paarden

  Pagina 132 halfweg: ze stond aan het kruispunt

  Voorbeelden new wave het principal:

 • Pagina 17 halfweg
 • Ik wil ervandoor ervandoor ervandoor: en immer peg huilde hij niet, nog altijd niet, alleen zijn knietjes hield hij verbeten tegen elkaar gedrukt. Hij had zijn broekje laten zakken opdat het echt zou lijken moesten ze komen om hem Te verrassen en mogelijk werd het ook echt, straks, direct, hij wist het nog niet. Hij kneep zijn hele lichaampje dicht…

 • Pagina 42 halfweg
 • En behoedzaam zei hij: “ dekagram! ” Dag, zei hij, maar ze host niet, en hij zei het peg eens, niet Te luid, en toen ze nog steeds niet antwoordde liep hij wat dieper de kamer in en hij bleef staan bij het tafeltje met heated rood op en met aan weerszijden new wave het rood kaarsen die brandden en even stak hij de manus uit naar het palmtakje bovenop het koppie met heated gewijde H2O erin… .

 • Pagina 75 onderaan
 • Als voor het eerst weer de manus new wave het meisje voelen op zijn huid en luisteren naar het praten new wave haar manus en zeggen: “ achttien ” , omdat ze vroeg hoe oud hij nu was hoewel ze toch heel goed wist hoe oud hij was… .

 • Pagina 108 driekwart
 • Je luistert niet Schram, ik zeg je wat en je doet maar of ik min mond niet heb opengedaan, je praat aan een stuk door tot de vrouw dice een runderlap heeft besteld en nu een beetje verstrooid en verlegen het geld neertelt o het glas van je toonbank en je geeft haar een knipoogje en je zegt digital audiotape zij een koopje gedaan heeft en digital audiotape zij Er knap en jong uitziet, dat zij Er iedere dag weer jonger uitziet …

 • Andere voorbeelden

Pagina 125 onderaan: nut natuurlijk ging hij naar haar toe

Pagina132 bovenaan: Nu liep er een oud vrouwtje

Pagina132 driekwart: hij hoorde het allemaal wel

Pagina 141 driekwart: alleen nog het An-An Te horen

Bij het principal zijn de fragmenten tot en met pagina 124 ongeveer flashbacks. Vanaf pagina 125 zijn het flashforwards ( die grotendeels uit flashbacks bestaan. De flashbacks zijn de fragmenten tussen haakjes ) .

 • Tijdruimtecontinu & A ; uuml ; m
 • Het tijdruimtecontinu & A ; uuml ; m is een term dice aanduidt digital audiotape ruimte en tijd niet twee afzonderlijke dingen zijn, maar gewoon twee aspecten van eenzelfde geheel. Tijd en ruimte vallen dus “ rain trees ” .

  Stijl

  1. Het woordgebruik
  2. Het woordgebruik is gemiddeld. Er zitten niet genuine veel moeilijke woorden in. Er worden wel wat verwijzingen gemaakt naar Christelijke symbolen. Bv. Allervoorzichtigste maagd baden ze command voor ons Eerwaardige Maagd baden ze command voor ons Machtige Maagd baden ze command voor ons Goedertierene Maagd baden ze command voor ons Spiegel der rechtvaardigheid baden ze command voor ons Zetel der wijsheid baden ze command voor ons…

  3. De zinsbouw
  4. Er zijn redelijk veel Lange zinnen gebruikt waardoor het soms moeilijk wordt om ze nog Te begrijpen. De zinnen kunnen gemakkelijk verspreid worden over enkele pagina ‘s. In deze zinnen komen ook heel veel opsommingen voor. Het bewustzijn wordt immers bepaald door de behoefte van het bewegen en van heated niet-bewegen. In heated boek alfa roept elke beweging een tegenbeweging op. In elke situatie dice zich voordoet is er een soort new wave onbeslistheid. Deze onbeslistheid ligt op zijn beurt dan weer aan de footing new wave het opsommend ritme in veel fragmenten.

   Voorbeeld new wave het opsommend ritme: De zon, de maan, de sterren, de planeten die ik ken en de planeten die ze me nog niet geleerd hebben, en de seizoenen horen mij toe, de lente, de zomer, de herfst, de winter en ook de wolken, de regen, de hagel, de sneeuw, de vorst, de ijzel, de donder, de bliksem, de rivieren en de stromen horen mij toe… .

  5. Registers
  6. Het meest gebruikte is dagelijks.

  7. Taalgebruik
  8. Het hele boek wordt bijna in Algemeen Nederlands geschreven.

  9. Kenmerkend voor het boek alfa

   Het boek alfa laat de binnenkant van de bewustzijnsseconde Afrikaans worden. De werkelijkheid dice we leren kennen is niet echt, we leren bijvoorbeeld niets bij over WOII of over soldaten. In dot boek schept Ivo Michiels een taalwerkelijkheid. Alles is taal geworden maar dot staat allemaal op zichzelf. Er is geen referent meer. Ivo Michiels schept iets maar alleen jouw Eigen woorden kunnen het tot leven brengen. Er is geen verwijzing naar de buitenwereld. In feite vindt Michiels telkens bitty het woord-als-ding, de taal-als-gebeuren uit.

  • Logica en rede zijn ver Te zoeken in het boek. In heated boek alfa heeft Ivo Michiels er ook bewust voor gekozen om de interpunctie Te beperken, hierdoor ontstaat Er een wereld op zichzelf, de zogenaamde taalwerkelijkheid. De taal komt hier dus in de plaats van de werkelijkheid. Taal is de werkelijkheid. De missive A staat hier voor het begin new wave deze taalwerkelijkheid. Maar de missive A staat ook gelijk met heated Begin new wave het leven. Taal krijgt steeds meer een cruciale rol. Alles wordt teruggebracht tot tekst, ook de tijd, ruimte en de herinnering. Al wat Michiels ervaart nut beleeft, wordt eigenlijk pas werkelijkheid tijdens het schrijven. Men zou dus kunnen zeggen digital audiotape de taalcreatie primair is en niet de inhoud. Er is in dot boek geen fabel en dat betekent digital audiotape Er dus ook geen verhaal is. Het boek gaat niet noodzakelijk over iets. De taalcreatie daarentegen is wel primair, door het gebruik new wave juiste woorden, uitdrukkingen, metaforen en verbanden ontstaat er iets.
  • De tot pandemonium versplinterde werkelijkheid wordt dus herboren ALSs taalwerkelijkheid. Tijdens het modernisme was er een consequent verhaal. In dot boek is er geen groot verhaal meer, work forces draagt niet meer dezelfde gedachte uit. De werkelijkheid versplintert. Michiels heeft dan geprobeerd om iets nieuws te cre & A ; euml ; ren van de brokstukken maar hij kan de wereld niet veranderen. Hij kan alleen de taalwerkelijkheid veranderen. De Roman is geen weergave meer new wave de werkelijkheid maar een montage new wave fragmenten waarmee de taal een Eigen, nieuwe werkelijkheid schept. Deze nieuwe werkelijkheid is niet langer herkenbaar en onmogelijk om Te zien. Ivo Michiels en andere experimentele schrijvers vonden dat ons taalgebruik vervuild en gemanipuleerd was. Daarom gingen deze schrijvers de onzuivere tekstelementen terug monteren tot montages waarin taalmanipulaties voor de ogen van de lezer werden uitgevoerd.
  • In heated boek alfa is geen sprake new wave een klassiek verhaal met logische opbouw en begin- nut eindpunt. Dit verhaal is vervangen door gelijktijdig aanwezige nu-momenten. Het boek alfa verloopt dus eigenlijk over tientallen associatief verbonden nu-momenten. Deze momenten zijn verschillende gedachten maar toch ze omarmen elkaar, lopen ze in elkaar over.
  • Die nu-momenten worden typografisch afgebakend. Er zijn bijvoorbeeld ongeveer 50 momenten.
  • Het boek alfa Kent geen innerlijke monoloog, wel een watercourse of consciousness. Bij een innerlijke monoloog moet work forces een bewustzijn hebben digital audiotape duidelijk Te plaatsen is in tijd nut ruimte. Maar hier hebben we te maken met een tijdruimtecontinu & A ; uuml ; m. Er is geen duidelijk bewustzijn. Er zijn alleen maar gedachten die rond een soort new wave kern draaien. We hebben hier ook Te maken met een onderbroken bewustzijnsstroom. De fragmenten zijn zodanig gemanipuleerd digital audiotape Er geen sprake meer is van & A ; eacute ; & A ; eacute ; n bewustzijnsstroom. In heated boek alfa rekent Ivo Michiels af met wat tot dan toe gebruikelijk was, hij breekt volledig met de traditionele Roman. Het boek alfa geeft geen werkelijkheid weer. Het boek cre & A ; euml ; ert zijn Eigen werkelijkheid. Ivo Michiels bouwde een hele nieuwe wereld in woorden op waar de twijfelsituatie het uitgangspunt new wave is.
  • In heated boek is er ook sprake van dialoog, Al is heated maar de dialoog tussen de verhalende fragmenten en de meer experimentele fragmenten, de dialoog tussen heden en verleden.
  • Michiels zelf ziet heated bestaan ALSs een grote stroom en dice stroom gaat maar door en door. Wij maken deel uit new wave een minute ‘stroom ‘ . Deze visie is ook terug Te vinden in het boek alfa.

  Balansverslag

  Op zich denk ik digital audiotape mijn leesgedrag geen echte wonderbaarlijke veranderingen heeft doorgemaakt. Get down vorig jaar zat ik in Frankrijk met AFS en daar Las ik voornamelijk eenvoudige Franse boeken om de taal beter Te leren. Tijdens mijn verblijf in Frankrijk heb ik zo bijvoorbeeld een boek new wave Am & A ; eacute ; lie Nothomb gelezen waarvan de titel mij op dot minute ontglipt. Ik begreep de woorden wel in dot boek maar de diepere betekenis ontging mij een beetje. Dit was heated zelfde bij het boek alfa digital audiotape we zeer recent hebben moeten lezen. In heated Begin vond ik het boek alfa maar niks. Dit kwam grotendeels omdat ik Er niet genuine veel new wave begreep. Nu, na het afwerken new wave mijn portfolio, begrijp ik er iets meer new wave maar het grootste deel is mij nog steeds een raadsel. Toch was heated goed digital audiotape we verplicht werden dot boek Te lezen. Ik zou het nooit uit mezelf gekozen hebben maar het heeft mij wel geleerd om soms een boek ook eens op een heel andere manier te lezen. De rest new wave de boeken die ik voor mijn portfolio ‘s gelezen heb waren voornamelijk klassiekers uit de 19de eeuw. Zo heb ik vorig jaar bijvoorbeeld Wuthering Heights gelezen new wave Emily Bront & A ; euml ; . Ik vond dot een zeer mooi boek, wel met een tragisch verhaal. Maar toch heeft dot boek mij aangezet om boeken uit dezelfde periode Te lezen. Daarom heb ik dot jaar boeken ALSs Persuasion van Jane Austen en Jane Eyre new wave Charlotte Bront & A ; euml ; gelezen. Ook deze boeken vond ik heel fijn om Te lezen, ze zijn vlot geschreven en hebben vaak een romantische secret plan. Vooral de boeken van Jane Austen behoren om deze reden tot mijn favorieten. Jane Austen weet heel goed hoe ze de gevoelens van 19de eeuwse vrouwen moet verwoorden. Toen Pride and Prejudice tot een van de mogelijkheden behoorde om Te bespreken voor het vak Engels, was de keuze dan ook snel gemaakt. Dit jaar moesten we ook nog een toneelstuk lezen. En ook hier ging een wereld voor mij unfastened. Voor Suiker en Twelfth Night new wave Shakespeare, had ik nog nooit een toneel stuk gelezen. Ook nu zou ik nooit een toneelstuk uitgekozen hebben om Te lezen ALSs ontspanning, maar ik was aangenaam verrast. Twelfth Night pimple immers vol met verassende en ingewikkelde verhaallijnen, grappige dialogen en veel verwarring. Al deze elementen zorgden ervoor digital audiotape het stuk een vrolijke noot kreeg en heel aangenaam was om te lezen.

  De overige boeken dice ik de laatste twee jaar gelezen heb waren vooral bedoeld ALSs ontspanning. Het zijn digital audiotape ook geen boeken die binnen de categorie literatuur vallen. Na een vermoeiende dekagram lees ik het liefst een boek waar je niet Te veel moet bij nadenken nut waar je je gewoon kan laten meeslepen in het verhaal. Een ander soort boeken dat ik graag lees zijn waargebeurde verhalen omdat de situaties vaak heel herkenbaar zijn. Maar deze boeken La ik Al graag voor de afgelopen twee jaar dus mijn stijl is genuine niet noemenswaardig veranderd. Het enige wat veranderd is, is dat ik momenteel eerder naar klassiekers zal grijpen dice ik voordien misschien zou laten staan omdat ze toch redelijk zware literatuur leken.

  ×

  Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out