Ter Afsluiting Van Mijn Studie Economics Essay

Ter afsluiting new wave mijn studie Bedrijfseconomie aan Hogeschool Utrecht Te Utrecht heb ik deze scriptie geschreven. Gedurende de periode 1 februari tot 18 juni heb ik phase gelopen bij Rabobank Nederland op de afdeling ‘Control en Regelgeving AB ‘ in Eindhoven.

Gedurende de eerste paar weken heb ik erg moeten wennen aan het ‘andere ‘ ritme. Ik kwam net uit een 6 weekse kerstvakantie / tentamenperiode. Uiteraard ben je ALSs student gewend geraakt aan je vrije leventje ; af en toe college volgen, zelf je tijd indelen, laat naar bed gaan en vooral goed uitslapen. Om echter vervolgens 4 dagen per hebdomad phase Te moeten lopen, op vrijdag de hele dag college Te hebben, waarbij ook nog eens van je verwacht word digital audiotape je dingen voorbereid hebt, is een hele omschakeling. Daarbij kwam ook nog digital audiotape ik het grootste deel new wave de hebdomad naar de vestiging van Rabobank Nederland in Eindhoven moest. Eindhoven bleek toen toch best wel een eind te zijn. Na een paar weken ontwikkel je toch een zeker ritme. Echter wanneer je in een studentenhuis woont duurt het wel even voordat je in slaap valt. Maandagochtenden blijven toch altijd moeizaam. Maar digital audiotape geldt voor iedereen.

We will write a custom essay sample on
Ter Afsluiting Van Mijn Studie Economics Essay
or any similar topic only for you
Order now

Deze scriptie is voornamelijk bedoeld voor de afdeling ‘Finance & A ; Control, Binnenlands Bankbedrijf, Control Analytics Reporting ‘ ( F & A ; C, BB, CAR ) , onderdeel new waves Control Rabobank Groep ( CRG ) .

Dankbaar ben ik Rabobank Nederland voor de mogelijkheid mijn afstudeerstage bij biddy Te lopen. Mijn dank gaat uit naar de betrokkenheid van de medewerkers van de afdeling CAR. Met in het bijzonder mijn bedrijfsmentoren, Dirk Van de Bovenkamp en Henk Menting. Hen wil ik bedanken voor de goede begeleiding. Daarnaast clammy ik voor de medewerking vanuit de aangesloten banken. Tevens dank ik Jaap Verdoes voor zijn begeleiding vanuit Hogeschool Utrecht.

Eindhoven, juni 2010

Hoofdstuk 1 Inleiding

Als pupil bedrijfseconomie heb ik mijn stageperiode in mijn afstudeerjaar kunnen vervullen bij Rabobank Nederland, in Eindhoven/Utrecht. Voordat ik bij Rabobank Nederland phase ging lopen kende ik de bank new wave mijn eerdere stageperiode bij FGH bank, in Utrecht. Beide behoren immers tot de Rabobank Groep.

Terwijl ik op zoek was naar een afstudeerstage bleek digital audiotape het in de huidige tijden niet zo gemakkelijk is een afstudeerstage Te vinden. Bij de bedrijven waar ik in eerste instantie informeerde was geen plek of geen mogelijkheid. Uiteindelijk kwam ik op de stagevacaturebank van de Rabobank terecht. Hier vond ik deze afstudeerstage. De omschrijving, ‘herinrichting new wave de vaste activa-administratie ‘ sprak mij aan. Na een eerste gesprek bleek digital audiotape de opdracht goed aansloot bij de modules ‘Externe verslaggeving 2 ‘ en ‘Belastingrecht ‘ . Deze modules volgde ik in Blok 1 en 2 new waves het 4e jaar. Daarnaast bestrijkt deze opdracht ook AO en bedrijfsadministratie. De vrijheid van de opdracht sprak mij aan. Er is genuine sprake new wave een probleem, digital audiotape naar Eigen idee en creativiteit opgelost kan worden. Naast de goede aansluiting op de onlangs verkregen theoretische kennis zal ik ook ervaring opdoen met de financiele administratie faculty new wave SAP ( Fa4u ) . Dit is een mooie bijkomstigheid. Dit alles heeft mij Er toe doen besluiten voor deze opdracht Te kiezen.

De probleemstelling new wave dot afstudeeronderzoek luidt ALSs volgt:

Hoe kan Rabobank Nederland WOZ en HIR informatie new wave de

aangesloten banken efficienter en effectiever verkrijgen en verwerken?

Om welke informatie gaat het precies? Jaarlijks dient de Rabobank 10 behoeve new wave de fiscale jaarrekening een inventarisatie Te maken new wave de fiscale boekwaarde new wave het onroerend goed new wave de aangesloten banken. Het gaat hier om heated onroerend goed waarvan de aangesloten bank eigenaar is, en in Eigen gebruik heeft of verhuurd. Voor het bepalen new wave de fiscale boekwaarde moet eerst de bodemwaarde worden vastgesteld. De bodemwaarde kan worden afgeleid new wave de WOZ waarde. De WOZ waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. De aangesloten banken verschaffen Rabobank Nederland jaarlijks een kopie new wave de Ozb beschikking waar deze waarde op Te vinden is.

Tevens dient Er jaarlijks een inventarisatie gemaakt Te worden new wave de voornemens voor de herinvesteringsreserve ( HIR ) . Deze modesty wordt automatisch gevormd bij verkoop new wave onroerend goed met boekwinst. Deze modesty mag echter alleen worden aangehouden ALSs een aangesloten bank het voornemen heeft heated vervreemde bedrijfsmiddel Te vervangen. Rabobank Nederland inventariseert jaarlijks bij de aangesloten banken dice een HIR hebben in hoeverre zij het voornemen hebben een vervangingsinvestering Te plegen waarvoor de HIR aangewend kan worden.

Reactietermijn aangesl. banken Ozb

Cum.

In juni

62 %

62 %

In juli

22 %

84 %

In Augustus

12 %

96 %

In September

4 %

100 %

Het verzamelen van de WOZ gegevens is een omvangrijk karwei. Het gaat immers om circa 150 aangesloten banken met ongeveer 1.500 onroerende zaken. De aangesloten banken wordt gevraagd de Ozb beschikkingen new wave de door haar in bezit zijnde panden naar Rabobank Nederland Te sturen. De aangesloten banken nemen echter de tijd met reageren en vaak zijn de aangeleverde gegevens incompleet. Rabobank Nederland stuurde heated verzoek voor verzending new wave de Ozb beschikkingen eind Japanese apricot 2009, waarbij verzocht werd voor eind juni te reageren. Circa 60 % reageert binnen de gestelde termijn. De rest pas subsequently. En zijn zelfs uitschieters naar begin September.

De inventarisatie van de HIR is minder grootschalig maar roept veel vragen op bij de aangesloten banken. Zij weten vaak niet of de herinvesteringsreserve in mindering gebracht kan worden op een voorgenomen investering. Hierbij kan worden gedacht aan hele specifieke vragen zoals ; ‘Er is een pand verkocht, mag de HIR dan gebruikt worden voor een verbouwing in pand X? ‘

Deze problematiek vergt veel tijd bij Rabobank Nederland. In de huidige situatie ligt het initiatief bij Rabobank Nederland, terwijl de aangesloten banken juist gebaat zijn bij toepassing new wave de HIR. Het lijkt Er echter op digital audiotape zij dot zelf niet of onvoldoende overzien. Fiscaal gezien leidt vorming new wave een HIR namelijk tot uitstel new wave belastingbetaling. Aangesloten banken sturen echter puur op bedrijfseconomisch resultaat, en kijken puur naar het bedrag onder de streep. Wellicht omdat zij het belang niet inzien reageren zij ook niet altijd even snel, waardoor sommige aangesloten banken meerdere keren herinnerd moeten worden.

Specifiek gaat het om het proces rond heated aanleveren van de Ozb beschikking new wave de gemeente door de aangesloten banken aan Rabobank Nederland. En het proces omtrent de vraag of aangesloten banken het voornemen hebben door middel new wave een vervangende investering gebruik Te maken van Hun HIR.

Belangrijk om in het achterhoofd Te houden is de structuur van de Rabobank. RN is in feite de dochter van de circa 150 aangesloten banken. Zij kan slechts advies uitbrengen aan de aangesloten banken hoe zij Hun processen inrichten. Er kan niet iets dwingend opgelegd worden. Uiteraard zijn Er voorschriften in de vorm van handleidingen en manuals.

Om tot beantwoording new wave de probleemstelling te komen zullen allereerst de volgende deelvragen beantwoord moeten worden:

WOZ

 • Hoe worden de WOZ waarden in de huidige situatie verzameld?
 • Wat vinden de aangesloten banken van de huidige opzet van dot proces?
 • Hoe worden de WOZ waarden in de gewenste situatie verzameld?
 • Hoe kan work forces van de huidige situatie naar de gewenste situatie komen?
HIR

 • Hoe wordt in de huidige situatie geinventariseerd of bij aangesloten banken heated voornemen bestaat een vervangingsinvestering Te doen waarvoor de HIR aangewend kan worden?
 • Wat vinden de aangesloten banken van de huidige opzet van dot proces?
 • Hoe wordt in de gewenste situatie geinventariseerd of bij aangesloten banken heated voornemen bestaat een vervangingsinvestering Te doen waarvoor de HIR aangewend kan worden?
 • Hoe kan work forces van de huidige situatie naar de gewenste situatie komen?
Tijdens mijn onderzoek tabun ik zo goed mogelijk in kaart brengen hoe de processen in Hun huidige opzet ingericht zijn. Aanvullend tabun ik mij verdiepen in de waardering new wave de verschillende activa klassen, de correspondentie met de aangesloten banken betreffende de WOZ en de HIR, de fiscale wetgeving met betrekking tot de waardering new wave de vaste activa en de financiele administratie faculty new wave SAP ( Fa4u ) .

Als ik eenmaal een beeld heb new wave de huidige situatie tabun ik onderzoeken wat Er verbeterd kan worden aan de huidige situatie. Wat er ineffectief en inefficient is. En wat Er effectiever en efficienter zou kunnen, het liefst voor zowel Rabobank Nederland ALSs de aangesloten banken. Hiervoor zal ik scenario ‘s in verschillende richtingen bedenken. Om de processen niet alleen vanuit Rabobank Nederland te bekijken zal ik ook een aantal aangesloten banken bezoeken. Dit is niet alleen belangrijk ter onderbouwing new wave mijn uiteindelijke conclusie en aanbevelingen, maar ook om te monitoren hoe zij in de processen staan, en om Te horen wat voor suggesties zij hebben. Na het uitwerken new wave de scenario ‘s en het afwegen new wave de voor- nut nadelen, zal ik mijn conclusie trekken en aanbevelingen doen. Dit kan uiteindelijk Leiden tot een Request For Change ( RFC ) of een advies tot aanpassing new wave de huidige werkwijze.

Deze scriptie is primair geschreven voor de afdeling Control, onderdeel van ‘CRG, F & A ; C BB, CAR ‘ ( Control Rabobank Groep, Finance & A ; Control Binnenlands Bankbedrijf, Control Analytics Reporting ) met in heated bijzonder de heer Menting en de heer van de Bovenkamp. Daarnaast geldt dot resonance ALSs afstudeerscriptie van mijn opleiding Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht.

De opbouw new wave het resonance is ALSs volgt. In dot hoofdstuk is de probleemstelling uitgewerkt. Hoofdstuk 2 geeft de nodige achtergrondinformatie over de Rabobank. Het spreekt voor zich digital audiotape dot hoofdstuk met name bedoeld is voor mijn docent-begeleider nut in mindere mate voor Rabobank Nederland. In hoofdstuk 3 beschrijf ik de relevante wetsartikelen. Hoofdstuk 4 brengt de huidige situatie van de processen in beeld. In hoofdstuk 5 licht ik mijn bezoeken aan aangesloten banken toe en geef ik de belangrijkste bevindingen. Daarna beschrijft hoofdstuk 6 de gewenste situatie. Hierbij worden scenario ‘s genoemd welke vervolgens uitgewerkt worden. In hoofdstuk 7 trek ik op footing new wave mijn bevindingen een conclusie. In hoofdstuk 8 geef ik mijn aanbevelingen. Tenslotte volgen de literatuurlijst, begrippenlijst, afkortingenlijst en bijlagen.

N.B. De in deze afstudeerscriptie behandelde onderwerpen hebben slechts betrekking op de fiscale jaarrekening. In deze scriptie wordt voor de waardering van onder andere onroerende zaken dan ook uitgegaan new wave de fiscale waardering tenzij expliciet anders vermeld.

Hoofdstuk 3 Theorie

Dit hoofdstuk beschrijft de van toepassing zijnde wetsartikelen. Deze wetsartikelen hebben slechts invloed op de fiscale waardering van onroerend goed. De HIR faciliteit is slechts een fiscale faciliteit. De wetgeving dice de afschrijving op gebouwen beperkt is fiscale wetgeving nut is dan ook alleen maar new wave toepassing op de fiscale waardering. Onderstaande artikelen hebben dus geen invloed op de bedrijfseconomische waardering of het bedrijfseconomisch resultaat.

3.1 IFRS Componenten-benadering

IAS16 [ 6 ]

Per 1 januari 2005 zijn alle Europese beursgenoteerde bedrijven verplicht te rapporteren volgens de richtlijnen van de International Financial Reporting Standards ( IFRS ) . De Rabobank past met ingang new wave digital audiotape jaar op vrijwillige footing IFRS toe.

Voor de waardering new wave de vaste activa heeft toepassing new wave IFRS ingrijpende gevolgen. Total 2005 stonden onroerende zaken namelijk voor een bedrag op de balans. IFRS schrijft middels de componentenbenadering genuine voor digital audiotape in Eigen gebruik zijnde onroerende zaken gesplitst worden in componenten naar gelijke gebruiksduur of gebruikspatroon. ( Rabobank hanteert de volgende categorieen: Grond, Casco, Installaties en Inrichting. ) Verder kon voor de waardering new wave de componenten gekozen worden tussen historische kostprijs en reele waarde. Om grote schommelingen in de waardering new wave onroerende zaken, waarvan naar verwachting nog langdurig gebruik wordt gemaakt, te voorkomen is gekozen voor de historische kostprijs.

Toepassing new wave de Componenten-benadering bij de Rabobank

De Rabobank waardeert het onroerend goed digital audiotape aangesloten banken in Eigen gebruik hebben volgens de IFRS Componentenbenadering. De componenten worden gewaardeerd op historische kostprijs. Dit houdt in digital audiotape een onroerende zaak in plaats van geactiveerd Te worden ALSs ‘Terrein en gebouwen ‘ gesplitst dient Te worden in componenten. De onderverdeling wordt gemaakt naar gebruiksduur of gebruikspatroon. Deze onderverdeling is vastgelegd in de ‘Regelgeving Vaste Activa ‘ new wave de Rabobank. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende componenten:

Klasse[ 7 ]

Omschrijving

Fiscale afschrijving per jaar

Afschrijvingstermijn[ 8 ]

ZO11

Grond

0 %

Nvt

ZO12

Casco

2,5 %

40 jaar

ZO13

Installaties

5 %

20 jaar

ZO14

Inrichting

10 %

10 jaar

ZO20

Tijdelijke voorzieningen ( carcaban [ 9 ] )

Variabel

Variabel

ZO30

Pand voor tijdelijk gebruik

2,5 %

40 jaar

ZO52

Onroerende zaken in uitvoering

0 %

Nvt

ZO60

Buiten gebruik gesteld pand/Losse grond

0 %

Nvt

ZO70

Verhuurd pand

2,5 %

40 jaar

De bovenste 4 klassen betreffen componenten van panden dice in Eigen gebruik zijn. De onderste 2 klassen vertegenwoordigen panden dice niet in Eigen gebruik zijn. ZO20 zijn tijdelijke voorzieningen zoals carcabans, ZO30 betreft panden dice maar tijdelijk gebruikt worden, ZO52 betreft panden dice peg in aanbouw zijn. Onroerende zaken dice niet dienstbaar zijn aan de eigen bedrijfsvoering worden aangemerkt ALSs panden ‘Niet Eigen Gebruik ‘ ( NEG ) , en worden niet gesplitst in componenten.

Bij aanschaf new wave een onroerende zaak EG dient Er, zoals eerder beschreven, een dividing gemaakt Te worden in componenten. Het kan ook zijn digital audiotape een pand wordt aangekocht wat vervolgens gesloopt wordt. De aanschafwaarde new wave het gesloopte pand plus de sloopkosten worden in digital audiotape geval toegerekend aan de constituent grond.

3.2 Beperking afschrijving gebouwen

IB artikel 3.30a Beperking afschrijving gebouwen [ 10 ]

Per 1 januari 2007 is de wet ‘Beperking afschrijving gebouwen ‘ ingevoerd. Deze moisture, de omschrijving zegt het eigenlijk Al, beperkt de afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen. Zo stelt de wet een bodemwaarde voor waardering new wave de onroerende zaken vast. Deze bodemwaarde wordt gebaseerd op de door gemeente vastgestelde WOZ waarde. De Rabobank past deze wetgeving toe in combinatie met de IFRS componentenbenadering. Dit betekent digital audiotape de uit de WOZ waarde afgeleide bodemwaarde vervolgens uitgesplitst wordt over de componenten. Een toelichting op de onderverdeling komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.

Het gevolg new wave invoering new wave deze moisture is dat Er niet onbeperkt meer kan worden afgeschreven. Wanneer de bodemwaarde van een pand bereikt is mag er niet meer worden afgeschreven. Minder afschrijving leidt tot meer winst en uiteindelijk dus tot een hogere belastinglast. Binnen deze moisture wordt een onderscheid gemaakt tussen panden in Eigen gebruik en beleggingspanden. Vanaf 1 januari 2007 mag er op panden dice niet in Eigen gebruik zijn maximaal tot de WOZ waarde worden afgeschreven. Voor panden in Eigen gebruik geldt digital audiotape Er maximaal tot 50 % new wave de WOZ waarde mag worden afgeschreven.

Een voorbeeld: De boekwaarde new wave een pand is ˆ 160.000. De WOZ-waarde bedraagt ˆ 190.000.

Als het pand in Eigen gebruik is zou er tot maximaal ( 50 % * ˆ 190.000 ) ˆ 95.000 mogen worden afgeschreven. Dit betekent digital audiotape Er nog ˆ 65.000 mag worden afgeschreven. ( ˆ 160.000. – ˆ 95.000 )

Als het pand niet in Eigen gebruik is, maar verhuurd word, mag er maximaal tot de WOZ waarde worden afgeschreven. Op heated minute is de boekwaarde ( Al ) lager dan de WOZ waarde. Dit betekent digital audiotape Er, in geval new wave ‘Niet Eigen Gebruik ‘ niet meer afgeschreven zou mogen worden.

Deze moisture heeft, zoals reeds vermeld, geen invloed op de bedrijfseconomische waardering van onroerend goed.

3.3 Waardering Onroerende Zaakbelasting

Belastingwetten 2009 hoofdstuk WOZ

De Wet waardering onroerende zaken ( Wet WOZ ) is in 1994 aangenomen. De wet WOZ regelt de waardering new wave alle onroerende zaken in Nederland. Tot 1994 kon work forces bij de belastingaangifte zelf de waarde van de woning of andere onroerende zaken vaststellen. Sinds 2007 stellen gemeenten elk jaar opnieuw de WOZ waarde van onroerend goed in Hun gemeente vast. Vanaf 1995 deden ze dot Al, echter slechts om de 4 jaar. De waarde wordt bepaald op footing new wave bouwkundige kenmerken new wave een pand en op marktgegevens zoals verkoopprijzen new waves vergelijkbare panden in de buurt.

Met de invoering new wave de wet WOZ zijn er uitgangspunten vastgesteld dice moeten leiden tot een uniforme waardevaststelling. De gemeenten gebruiken de WOZ waarde ALSs grondslag om de Onroerende zaak belasting ( Ozb ) , en de rioolrechten te berekenen. De waterschappen gebruiken de WOZ waarde ALSs grondslag voor het berekenen new wave de watersysteemheffing. De belastingdienst beschikt over de WOZ waarden ter controle new wave de door de belastingbetaler ingevoerde WOZ waarde.

3.4 Herinvesteringsreserve

Belastingwetten 2009 IB Artikel 3.54 Herinvesteringsreserve [ 11 ]

Bij verkoop new wave onroerend goed is er doorgaans sprake van boekresultaat. Indien dot een winst is kan deze boekwinst ter financiering new wave een nieuwe investering gereserveerd worden in een HIR.

Vorming new wave een HIR heeft het voordeel digital audiotape de geboekte winst niet ( direct ) in de resultatenrekening verantwoord hoeft Te worden. Dit leidt Er toe digital audiotape Er fiscaal niet direct belasting betaald hoeft te worden over de gemaakte boekwinst. Een HIR kan onder voorwaarden in mindering gebracht worden op een nieuwe investering, waardoor er gedurende de afschrijvingstermijn van het onroerende goed minder afgeschreven kan worden en de fiscale winst op deze wijze over de afschrijvingstermijn van de nieuwe investering wordt uitgesmeerd.

Tot 31 December 2007 werd er bij verkoop met boekwinst binnen Rabobank Groep automatisch een HIR gevormd, welke vervolgens in 40 jaar werd afgeschreven. Hierbij ging work forces er vanuit digital audiotape een bij een aangesloten bank geboekte HIR ook seniors binnen de fiscale eenheid vennootschapsbelasting van Rabobank Groep gebruikt mocht worden. Tevens ging work forces er vanuit digital audiotape Er altijd wel ergens geinvesteerd werd, of plannen waren om te investeren, vandaar digital audiotape de HIR automatisch gevormd werd. Zonder digital audiotape daar een specifiek voornemen aan gekoppeld werd.

Per 1 januari 2008 is bovenstaande niet meer toegestaan. Wanneer bij een aangesloten bank een boekwinst wordt gemaakt op verkoop new wave een onroerende zaak mag Er alleen een HIR gevormd worden wanneer work forces binnen de betreffende aangesloten bank een voornemen tot vervangende investering heeft. Een HIR mag echter slechts onder bepaalde voorwaarden gevormd, aangehouden en aangewend worden. Hieronder volgt een toelichting.

Wat is de herinvesteringsreserve?

Een herinvesteringsreserve is een modesty waarin de bij vervreemding new wave een actief gemaakte boekwinst ondergebracht kan worden. Vervreemding kan plaatsvinden door middel new wave verkoop, ruil, beschadiging, onteigening etc. Een HIR mag alleen worden gevormd wanneer Er daadwerkelijk een voornemen is heated vervreemde bedrijfsmiddel Te vervangen. ( lid 1 ) Als dot voornemen er niet is valt de boekwinst vrij ten behoeve van de winst. Er dient dan belasting betaald Te worden over de boekwinst.

Wat wordt Er verstaan onder een ‘voornemen ‘ ?

Onder ‘voornemen ‘ wordt verstaan, het daadwerkelijk overwegen new wave het doen new wave een vervangende investering. Dit moet vastgelegd zijn op papier. Zoals een vergaderverslag of correspondentie met een aannemer. Dit document dient ter onderbouwing new wave het voornemen.

Wanneer kan de herinvesteringsreserve worden aangewend?

De herinvesteringsreserve kan in mindering gebracht worden op de aanschafprijs van het ter vervanging aangeschafte bedrijfsmiddel. Hiervoor komen alleen bedrijfsmiddelen in aanmerking die economisch en functioneel eenzelfde plaats innemen. ( lid 4 )

Is er nog aanvullende regelgeving?

Om te voorkomen dat work forces misbruik maakt van de herinvesteringsreserve staat Er in IB Artikel 3.54 lid 2 nadrukkelijk vermeld digital audiotape de boekwaarde na verrekening met de HIR niet laager mag zijn dan de boekwaarde van het vervreemde bedrijfsmiddel. Tevens moet er binnen 3 jaar gebruik worden gemaakt new wave de herinvesteringsreserve. ( lid 1 ) Indien er binnen 3 jaar geen gebruik gemaakt wordt new wave de faciliteit valt de reserve vrij ten gunste new wave het resultaat.

Wat is heated voordeel new wave toepassing new wave de herinvesteringsreserve?

De bij vervreemding gemaakte boekwinst wordt gepassiveerd ALSs ‘herinvesteringsreserve ‘ . Er hoeft dan niet direct belasting betaald Te worden over deze boekwinst. Bij aanschaf new wave het nieuwe bedrijfsmiddel wordt de herinvesteringsreserve in mindering gebracht op de aanschafprijs. Dit heeft tot gevolg digital audiotape de fiscale aanschafwaarde afneemt waardoor de jaarlijkse fiscale afschrijving laager wordt, waardoor de fiscale jaarwinst hoger uitvalt dan wanneer work forces geen gebruik had gemaakt new wave de HIR. Uiteindelijk leidt dot Er toe dat work forces de belasting over de boekwinst van de verkoop van het bedrijfsmiddel uitsmeert over de afschrijvingsperiode van het nieuwe bedrijfsmiddel. Aan het eind new wave de afschrijvingsperiode heb je bij toepassing new wave een HIR evenveel belasting betaald ALSs wanneer de HIR niet toegepast zou worden. Zij het uitgesmeerd over een aanzienlijk langere periode. [ 12 ] [ 13 ]

Hoofdstuk 4 Huidige situatie

De Rabobank Groep bestaat onder meer uit de circa 150 aangesloten banken. Deze aangesloten banken bezitten gezamenlijk circa 1.500 onroerende zaken. Ten behoeve new wave de fiscale jaarrekening dient Rabobank Nederland jaarlijks de fiscale boekwaarde new wave deze onroerende zaken huge Te stellen. Ook informeert zij jaarlijks bij de aangesloten banken of zij het voornemen hebben een vervangingsinvestering Te doen waarvoor Hun herinvesteringsreserve aangewend kan worden.

De aangesloten banken doen aangifte binnen de fiscale eenheid new wave Rabobank Nederland. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor Hun fiscaliteit. Rabobank Nederland ondersteunt de aangesloten banken hier onder andere bij en zorgt voor de verdere verwerking new wave de informatie. Het initiatief voor het inventariseren new wave de WOZ waarde en het bekijken new wave voornemens voor vervangende investeringen ligt bij Rabobank Nederland. Hieronder worden beide processen uitgewerkt. Ook worden de problemen en de zwakke punten beschreven. In hoofdstuk 6 worden mogelijke scenario ‘s genoemd en uitgewerkt.

4.1 Huidige situatie verkrijging WOZ waarden

Allereerst zal beschreven worden wat de aanleiding tot dot proces is, hier zal ik verwijzen naar de in hoofdstuk 3 beschreven fiscale wetgeving. Vervolgens zal ik beschrijven hoe heated proces in zijn huidige opzet georganiseerd is, gevolgd door uitwerking new wave de verwerking new wave de gegevens binnen Rabobank Nederland. Tenslotte volgen mijn aanmerkingen.

4.1.1 Wat is de aanleiding?

Zoals reeds besproken inventariseert Rabobank Nederland elk jaar de WOZ waarden new wave de bij de aangesloten banken in bezit zijnde onroerende zaken. Dit gebeurt pas sinds 2007. In dat jaar is namelijk de ‘Wet beperking afschrijving gebouwen ‘ ingevoerd. [ 14 ] Deze moisture bepaalt digital audiotape onroerende zaken in Eigen gebruik tot 50 % new wave de WOZ waarde mogen worden afgeschreven. In bezit zijnde onroerende zaken dice niet in Eigen gebruik zijn mogen slechts tot 100 % new wave de WOZ waarde worden afgeschreven. Dit wordt ook wel de bodemwaarde genoemd.

Dit heeft tot gevolg digital audiotape Rabobank Nederland elk jaar de uit de WOZ waarde voortvloeiende bodemwaarde moet vergelijken met de fiscale boekwaarde aan het get down van het jaar om Te bepalen of er fiscaal mag worden afgeschreven. Het kan zijn dat de fiscale boekwaarde reeds onder de bodemwaarde ligt. Meestal komt dot doordat onroerende zaken al decade lang in het bezit van de bank zijn waardoor Er Al fors op is afgeschreven. Ook kan het zijn digital audiotape door stijging new wave de WOZ waarde de fiscale boekwaarde onder de bodemwaarde komt Te liggen. In deze twee gevallen mag Er niet meer op de onroerende zaak worden afgeschreven. Wanneer de WOZ waarde toeneemt tot boven de boekwaarde van het pand vindt Er geen opwaardering new wave de boekwaarde plaats.

De WOZ waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. Zij bepalen de waarde op footing new wave de bouwkundige kenmerken van een pand en op footing new wave marktgegevens zoals verkoopprijzen new waves vergelijkbare panden in de buurt. De gemeente gebruikt de WOZ waarde onder andere ALSs grondslag voor de Onroerende zaak belasting ( Ozb ) . Aangesloten banken treffen de WOZ waarde van Hun onroerende zaken dan ook aan op de Ozb beschikking new wave de gemeente. Gemeenten versturen de Ozb beschikkingen doorgaans in februari.

Het proces waarop deze scriptie zich onder andere richt betreft het toezenden new wave deze Ozb beschikking door de aangesloten bank aan Rabobank Nederland en de verwerking new wave de informatie.

4.1.2 Hoe verloopt dot proces in de huidige situatie?

In de huidige situatie stuurt Rabobank Nederland eind mei een e-mail aan de circa 150 aangesloten banken. In de e-mail worden de aangesloten banken verzocht het bijgaande Excel bestand [ 15 ] in te vullen. In dot Excel bestand staan alle onroerende zaken new wave de betreffende bank, gesplitst in de componenten ; Grond, Casco, Installaties en Inrichtingen, vermeld. [ 16 ] De bank hoeft slechts de WOZ waarde new wave moose actief in heated Excel bestand in te vullen. Daarna kan de e-mail begeleid met de Ozb beschikkingen geretourneerd worden. Meestal gebeurt dot per station. Veel aangesloten banken hebben een herinnering nodig om Te reageren op dot verzoek. Het betreft hier de activaklassen: ZO11-ZO14, ZO30 en ZO70. Voor de resterende klassen is de WOZ bodemwaarde niet new wave toepassing. Hierop wordt namelijk of niet afgeschreven of bij carcabans naar een voorafgestelde verkoopwaarde. Op 31 December 2009 kende Fa4u 5.729 regels in bovengenoemde klassen. Na samenvoeging new wave de componenten ZO11-ZO14, deze componenten vormen immers rain trees een actief, betreffen dot circa 1.058 panden waarvoor de bodemwaarde relevant is.

4.1.3 De verwerking new wave de gegevens

Rabobank Nederland controleert aan de manus new wave de meegezonden Ozb beschikking of de door de aangesloten bank in heated Excel bestand ingevoerde WOZ waarden kloppen. Aangesloten banken voeren deze in vanaf de Ozb factuur. Wanneer alle WOZ waarden gecontroleerd zijn wordt de WOZ waarde op footing new wave de huidige fiscale boekwaarde verdeeld over de componenten. Dit gebeurt in een Excel bestand. Vervolgens wordt digital audiotape hele bestand ( ECAT ) in een keer in Fa4u ingelezen. Fa4u stelt vervolgens de fiscale afschrijving vast.

Hoe wordt de bodemwaarde per constituent berekend? Een voorbeeld:

Een bank heeft in Utrecht een pand in Eigen gebruik. De WOZ waarde is vastgesteld op 1.600.000

Pand in Eigen gebruik ( klassen ZO11 tot ZO14 )

Klasse

Omschrijving

Huidige

boekwaarde

Aanschaf-waarde

50 % new wave de WOZ waarde [ 17 ]

Bodem-waarde

Afschrijvings-ruimte

Afschrijving

ZO11

Grond

200.000

200.000

800.000

200.000

0

0

ZO12

Casco

500.000

550.000

800.000

500.000

0

0

ZO13

Installaties

170.000

187.000

800.000

100.000

70.000

9.350

ZO14

Inrichting

130.000

143.000

800.000

0

130.000

14.300

Totaal:

1.000.000

1.080.000

800.000

200.000

23.650

De dividing new wave de bodemwaarde van het actief per constituent vindt ALSs volgt plaats:

Op het component Grond wordt niet afgeschreven. Grond wordt namelijk geacht zijn waarde Te behouden. De bodemwaarde new wave deze constituent wordt gelijkgesteld aan de aanschafwaarde of laager liggende boekwaarde. ( in het voorbeeld ˆ 200.000 )

Het restant new wave de bodemwaarde ( in het voorbeeld: 800.000 – 200.000 = 600.000 ) komt 10 gunste new wave de componenten ZO12 tot ZO14. De componenten met een hoger klasse nummer hebben hierbij een hogere afschrijvingsprioriteit. Hiermee wordt bedoeld digital audiotape het restant bodemwaarde eerst over de klasse Casco wordt verdeeld. Mocht er dan peg een restant zijn, dan wordt deze aan de Installaties en uiteindelijk aan de Inrichting toegekend.

De bodemwaarde new wave het actief is 800.000. Hiervan is 200.000 toegeschreven aan constituent Grond. Van het restant, 600.000, wordt 500.000 ( de huidige boekwaarde ) aan het Casco toebedeeld. Vervolgens blijft Er nog 100.000 over. Deze wordt aan de Installaties toegekend. Dit betekent digital audiotape Er met de huidige WOZ waarde op de Grond ( per definitie niet ) en Casco niet wordt afgeschreven. Op de Installaties kan echter tot een waarde new wave 100.000 worden afgeschreven. Voor de Inrichting is de bodemwaarde 0, deze mag dan ook tot 0 worden afgeschreven.

Vervolgens wordt bepaald hoe groot de afschrijving zal zijn. De percentages zijn vastgelegd in het handboek ‘Regelgeving Vaste Activa ‘ . Voor Installaties is dit 5 % en voor Inrichting 10 % op footing new wave de aanschafprijs. De berekening new wave de bodemwaarde van de activa word vrij simpel in een keer berekend in een Excel bestand. Na het inlezen stelt Fa4u de fiscale afschrijving vast.

Bij de invoering new wave de waardering op footing new wave de IFRS componentenbenadering is er genuine voor de klasse ZO13 een verkeerde afschrijvingscode gekozen. Hierdoor wordt de ingevoerde bodemwaarde gezien ALSs restwaarde in plaats van bodemwaarde. Dit geldt voor alle componenten in de klasse ZO13, en kan vooralsnog niet gewijzigd worden. Gevolg new wave deze verkeerde afschrijvingscode is dat er minder snel wordt afgeschreven. De afschrijving wordt namelijk berekend door de restwaarde van de aanschafwaarde af Te halen en vervolgens te delen door de afschrijvingstermijn. Terwijl deze eigenlijk berekent dient Te worden door de aanschafprijs te delen door de afschrijvingstermijn. Een ander gevolg is dat het mogelijk is dat de boekwaarde onder de bodemwaarde komt. [ 18 ]

Pand niet in Eigen gebruik ( klassen ZO30, ZO60 en ZO70 ) WOZ waarde ˆ 1.000.000

Klasse

Omschrijving

Huidige

boekwaarde

Aanschaf-waarde

100 % new wave de WOZ waarde [ 19 ]

Bodem-waarde

Afschrijvings-ruimte

Afschrijving

ZO70

Verhuurd Pand

1.200.000

1.250.000

1.000.000

1.000.000

200.000

31.250

Totaal:

1.200.000

1.250.000

800.000

200.000

31.250

Voor panden dice niet in Eigen gebruik zijn wordt geen uitsplitsing gemaakt naar componenten.

In geval new wave onroerend goed wat niet in Eigen gebruik is mag er slechts tot 100 % new wave de WOZ waarde worden afgeschreven. Voor bovenstaand pand betekent dot digital audiotape Er tot ˆ 1.000.000 mag worden afgeschreven. Gezien de huidige boekwaarde new wave ˆ 1.200.000 mag Er dus nog ˆ 200.000 worden afgeschreven. Op footing van 2,5 % [ 20 ] new wave de aanschafwaarde zal de jaarlijkse afschrijving, tot de bodemwaarde bereikt is, ˆ 31.250 bedragen.

Hieruit kun je concluderen dat Rabobank Nederland naast het invoeren new wave de WOZ waarde slechts door middel new wave een systeemcontrole hoeft te controleren of Fa4u zijn werk goed doet. Hiermee wordt bedoeld het af en toe steekproefsgewijs controleren van de door SAP berekende afschrijvingen, en het monitoren van de fiscale boekwaarde met de ingevoerde bodemwaarden.

4.1.4 Aanmerkingen op de huidige werkwijze:

 • Verrast: Geen modus operandi. Doordat de inventarisatie slechts eenmaal per jaar plaatsvindt, worden medewerkers van aangesloten banken elk jaar weer verrast door de vraag naar de WOZ waarde.
 • E-mail: De electronic mail dice vanuit Rabobank Nederland verstuurd wordt, is een niet specifiek gerichte e-mail. De e-mail wordt verzonden naar de functionele letter box bedrijfsmanagement/bedrijfsvoering new wave de aangesloten bank. In deze mail wordt de lezer verzocht de e-mail door Te sturen aan de accountant dice zich bezig houdt met de vaste activa van de bank. Doordat de e-mail niet direct aan de accountant gericht is kan de e-mail opzij geschoven worden waarna hij vergeten kan worden.
 • Ozb factuur: Alleen voor banken dice niet deelnemen aan ELFA ( elektronisch factureren ) : Het gemeentelijk papers digital audiotape de aangesloten bank verstrekt is doorgaans een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Dit papers is hardcopy gearchiveerd door de afdeling facilitaire zaken. Het papers moet dus eerst door de medewerker facilitaire zaken opgezocht en gekopieerd worden voordat hij, door de accountant verzonden kan worden aan Rabobank Nederland. [ 21 ] Voor banken dice wel deelnemen aan ELFA is de betreffende factuur digitaal gearchiveerd en vrij eenvoudig op Te vragen.
 • Afhankelijk: Het is niet handig digital audiotape Rabobank Nederland new wave zoveel partijen ( ± 150 ) afhankelijk is.
4.1.5 Relevante aanvullingen

ELFA

In heated kader new wave efficiency en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO ) [ 22 ] is Rabobank changeless bezig met heated efficienter en duurzamer maken van processen. Zo loopt Er vanaf September 2009 het undertaking ELektronisch FActureren ( ELFA ) . Doel new wave dot undertaking is heated bij ontvangst digitaliseren new wave facturen, waarbij leveranciers van de aangesloten banken, RI en RN gevraagd worden voortaan Hun ( bij voorkeur digitale ) facturen te sturen naar Rabobank Nederland. Voor de aangesloten banken betekent dot digital audiotape Hun crediteurenadministratie verplaatst wordt naar Rabobank Nederland. De beoordeling en goedkeuring new wave de facturen verloopt nog wel via de aangesloten bank.

Totaal ontvangt Rabobank Groep jaarlijks 600.000 facturen. 200.000 Hiervan zijn bedoeld voor Rabobank Nederland en Rabobank International. De proef is in september 2009 gestart met 11 banken. Per eind Japanese apricot 2010 zijn er 74 banken aangesloten op ELFA, in juni volgen peg eens 21 banken. Voor oktober en november 2010 staat er weer een implementatieronde gepland. Het aantal deelnemers is nog niet bekend. De doelstelling is om alle aangesloten banken eind 2010 / get down 2011 op ELFA aangesloten te hebben. [ 23 ]

Naast de efficiencyslag die hiermee gepaard gaat levert het undertaking ook een milieubesparing op. Uiteindelijk is heated de bedoeling dat alle ontvangen facturen digitaal ontvangen worden. Dit bespaart ( minimaal ) 600.000 a4tjes + envelop. Veel banken maken na binnenkomst een kopie new wave een factuur om te voorkomen dat een factuur, nadat het origineel ( eventueel ) kwijtraakt, over heated hoofd gezien wordt. Dit is alleen Al de papierbesparing die er geboekt wordt. Uiteraard wordt er ook een grote efficiencyslag gemaakt, immers de onderliggende factuur is achter de kostenpost op de grootboekrekening digitaal in te zien, dit bespaart veel zoekwerk. [ 24 ]

Eigen Steen

Eigen Steen Holding BV is een samenwerkingsverband tussen Rabobank en Rabo Vastgoed Groep. Bij Eigen Steen kunnen aangesloten banken hun onroerend goed in eigendom en beheer geven. Het gaat hier primair om bankkantoren. Eigen Steen koopt deze kantoren van de aangesloten banken waarna laatstgenoemde ze weer terughuurt.

Algemene tendency

Net ALSs de spectaculaire afbouw new wave het aantal aangesloten banken, in 1970 circa 1200, in Japanese apricot 2010 143, bouwen banken ook hun onroerend goed posities af. Dit blijkt uit gesprekken bij aangesloten banken en na het vergelijken van hun huidige activaraster met 5 jaar geleden. Veelal wordt eigen onroerend goed gecombineerd met gehuurde panden. Banken zijn hierdoor flexibeler.

Uit de 2 laatstgenoemde punten valt op Te maken dat het aantal op het WOZ waarde inventarisatie proces van toepassing zijnde onroerende zaken langzaamaan afneemt. Het is niet zo digital audiotape banken massaal gebruik maken van de ‘Eigen Steen ‘ regeling, toch zijn zij bewust bezig werkzaamheden Te centreren, waardoor een aantal kleine vestigingen verruild wordt voor een of enkele grotere. Dit in combinatie met gehuurde of Eigen verkoopkantoren.

Het consequence new wave de beperking op de afschrijving op de HIR in de toekomst

Door de invoering new wave de beperking op de afschrijving op onroerend goed zal in de toekomst de boekwaarde van onroerende goed, zoals dat in het verleden vaak het geval was, relatief gezien minder laag liggen. In heated verleden was de afschrijving immers onbeperkt. Dit zal er toe leiden digital audiotape Er in de toekomst minder HIR ‘s gevormd zullen worden, of in ieder geval relatief gezien voor een minder groot bedrag.

4.2 Huidige situatie inventarisatie HIR

4.2.1 Wat is de aanleiding?

Als een aangesloten bank een van haar onroerende zaken met boekwinst verkoop, kan new wave deze boekwinst een herinvesteringsreserve [ 25 ] gevormd worden. Deze modesty, afgekort de HIR, mag alleen gevormd worden ALSs work forces het voornemen heeft binnen 3 jaar na verkoop een vervangende investering te doen. Van de circa 150 aangesloten banken hadden 68 banken op 31 Japanese apricot 2010 een HIR.

Jaarlijks inventariseert Rabobank Nederland bij de aangesloten banken dice een HIR hebben wat zij hiermee new wave program zijn. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de volgende situaties.

 • Geen voornemen vervangingsinvestering e HIR laten vrijvallen.
 • Voornemen tot vervanging e HIR in standhouden.
 • Vervangingsinvestering reeds gedaan e HIR afboeken op nieuwe investering.4.2.2 Hoe verloopt dot proces in de huidige situatie?

Wanneer een aangesloten bank een onroerende zaak met boekwinst verkoopt wordt Er new wave deze boekwinst automatisch een HIR gevormd. Een aangesloten bank heeft dan tot het eind van het jaar om Te bekijken of Er herinvestering zal plaatsvinden. Aan het einde new wave moose jaar stuurt Rabobank Nederland een e-mail naar alle aangesloten banken dice een HIR hebben. Bij deze e-mail [ 26 ] wordt een Excel bestand [ 27 ] meegestuurd waar de grootte van de HIR in vermeld is. In heated bestand staat ook aangegeven wanneer de reserve ontstaan is. De aangesloten bank dient in dot bestand aan te geven of zij het voornemen hebben heated vervreemde actief Te vervangen. Ook kan het zijn digital audiotape het actief reeds vervangen is. Indien dot het geval is moet heated actiefnummer new wave de vervangende investering vermeld worden. Het kan zijn dat niet de gehele HIR aangewend hoeft Te worden ter financiering new wave het nieuwe actief. De aanschafwaarde van de vervangingsinvestering verminderd met de HIR mag namelijk niet onder de boekwaarde van het vervreemde actief komen waaruit de HIR ontstaan is. Wanneer dot sodium verrekening toch het geval is mag niet de gehele HIR benut worden nut is er sprake new wave een restant HIR.

4.2.3 De verwerking new wave de gegevens

Zoals in hoofdstuk 3.2 beschreven is werd de HIR tot 31 December 2007 automatisch gevormd en afgeschreven met 2,5 % per jaar. Vanaf Begin 2008 is dit echter niet meer toegestaan. Vanaf die tijd worden HIR ‘s per aangesloten bank gepassiveerd in plaats van centraal, zoals dat tot 31 December 2007 gebeurde. Net ALSs voorheen word de HIR na het maken new wave boekwinst op de verkoop van onroerend goed automatisch gevormd. Gedurende de eerste paar maanden new wave 2010 is er gewerkt aan de verrekening new wave de HIR met de aanschafwaarde van een nieuwe pand in SAP.

De journaalposten die leiden tot de passivering new wave de HIR:

1. De boekwinst wordt naar het resultaat ( categorie 9 ) geboekt:

Boekwinst Ten

@ Resultaat Ten

2. Vanuit het resultaat wordt de boekwinst automatisch weer gedebiteerd waarna via een creditering een HIR gevormd wordt:

Resultaat Ten

@ HIR Ten

De HIR moet bij herinvestering in mindering gebracht worden op de aanschafwaarde van het vervangende actief in SAP. Hier ligt het probleem. SAP kan geen bedragen new wave elkaar aftrekken. De afdeling die dergelijke SAP zaken behandeld is de afdeling Business Intelligence ( BI ) . Zij dachten Begin februari 2010 het verhaal rond Te hebben, echter toen werd de aanschafwaarde juist verhoogd in plaats van verminderd. Eind april 2010 zijn de HIR boekingen new wave 2009 alsnog uitgevoerd.

4.2.4 Aanmerkingen op de huidige werkwijze:

Fiscale kennis: Accountants beschikken doorgaans niet over de noodzakelijke kennis om deze vraag snel Te beantwoorden. Vaak informeren zij eerst in hoeverre de herinvesteringsreserve aangewend kan worden ter financiering new wave een voorgenomen investering. Het is hen vaak niet duidelijk waarvoor de HIR aangewend mag worden.

Uit mijn bezoeken aan aangesloten banken is gebleken dat medewerkers vaak niet weten waar de HIR precies voor staat en wat de voorwaarden zijn. Zij antwoorden dan ook maar met een ‘ja ‘ , ‘we zijn toch van program om daar en daar Te gaan bouwen? ‘

‘Voornemen ‘ : In de huidige situatie is heated zo digital audiotape Er vrij casual met de HIR wordt omgegaan. De HIR wordt na verkoop met boekwinst automatisch gevormd. Aan het eind new wave het jaar moeten banken aangeven of zij binnen 3 jaar na passivering new wave de HIR gebruik gaan maken van de faciliteit. Dit voornemen hoeft nu echter niet onderbouwd Te worden. Op deze manier kan work forces zonder onderbouwing een HIR in base houden.

4.2.5 Aanvullende opmerkingen

Allereerst is er niets mis mee digital audiotape Er automatisch een HIR gevormd wordt, zolang banken bericht krijgen digital audiotape Er een HIR gevormd wordt is dat Prima. Dit heeft echter wel tot gevolg digital audiotape Er aan het einde new wave het jaar geinformeerd moet worden of er al/niet een voornemen tot herinvestering bestaat. Het is te overwegen om aangesloten banken bij het maken new wave boekwinst bij verkoop new wave een bedrijfsmiddel voor de keus te stellen of ze new wave het geboekte resultaat een HIR willen vormen.

Aan het fenomeen ‘voornemen ‘ zou in ieder geval meer aandacht besteedt moeten worden. Uit jurisprudentie blijkt digital audiotape ondernemers moeite hebben met de term ‘voornemen ‘ . Zij stellen dat het noodzakelijk is om in een onderneming Te blijven investeren om de continuiteit Te waarborgen. Het moeten produceren van bewijsstukken om investering voornemens te ondersteunen achten zij dan ook niet nodig. Deze gedachte kan ook worden afgeleid uit het beleid wat de Rabobank tot 1 januari 2008 hanteerde met betrekking tot de HIR. [ 28 ]

Uit jurisprudentie blijkt digital audiotape een vergaderverslag of directiebesluit voldoende is om een voornemen te onderbouwen. Om in de toekomst geen problemen te krijgen met de belastingdienst over dot onderwerp is heated aan Te bevelen dot voortaan goed bij Te houden. Dat betekent digital audiotape aangesloten banken gehouden zijn adequaat bewijsmateriaal Te produceren. Dit is niet alleen om voornemens tegenover de belastingdienst aan te kunnen tonen, maar ook om intern misverstanden Te voorkomen.

4.2.6 Notatie omschrijving

In hoofdstuk 4.1.3 is toegelicht hoe de verdeling naar componenten gemaakt wordt. Wanneer work forces de vaste activa faculty in Fa4u opent, en de componenten ZO11 tot en met ZO14 opvraagt valt heated op digital audiotape Er geen standaardnotatie voor de omschrijving new wave de componenten gehanteerd wordt.

Figuur 1: Overzicht Vaste Activa ( EG ) Bank X ( SAP ) ( de adresgegevens zijn onleesbaar gemaakt )

Bovenstaand een overzicht new wave een deel new wave het onroerend goed EG ( Eigen Gebruik ) van bank X. Het valt op digital audiotape Er dubbelop vermeld staat wat voor constituent Er bedoeld wordt. De bovenste 3 regels betreffen bijvoorbeeld ZO11, deze codification staat voor ; ‘Grond ‘ . In de omschrijving new wave het actief wordt dot echter nogmaals genoemd ; overbodig. Tevens blijkt digital audiotape elke klasse een apart huge actief nummer heeft. De samenhang tussen huge actief nummers moet dan ook blijken uit de omschrijving. Om deze samenhang duidelijk Te maken zou uit de omschrijving overduidelijk moeten blijken welke componenten bij elkaar horen, toepassing new wave een standaardnotatie zou hierbij uitkomst bieden.

Indien voor scenario 2 gekozen wordt is heated een vereiste digital audiotape een dergelijke standaardnotatie doorgevoerd wordt. De WOZ waarden worden dan immers opgevraagd op footing new wave het adres. Deze gegevens moeten dan wel aanwezig, correct en volledig zijn. Ook voor scenario 3 geldt dot ; heated adres voor de WOZ waarde staat immers genoemd op de Ozb beschikking.

e Het is zonder meer wenselijk, welk scenario Er ook gekozen wordt, digital audiotape Er een standaardnotatie doorgevoerd wordt. Dit oogt niet alleen professioneler nut overzichtelijker, maar verbetert ook intern de bruikbaarheid van de informatie. Hierdoor is ook voor iedereen, te Allen tijde, overduidelijk welk constituent bij welk actief hoort.

Aangesloten banken krijgen per gemeente een Ozb beschikking, hierop staan alle onroerende zaken die de bank in eigendom heeft, in de betreffende gemeente, vermeld inclusief WOZ waarde. Op deze manier kan Rabobank Nederland controleren of alle onroerende zaken van de aangesloten bank opgenomen zijn in Fa4u. Indien een aangesloten bank echter een pand heeft in een gemeente waar zij verder geen onroerend goed bezit, en juist deze niet in Fa4u geregistreerd is, valt deze buiten de boot. Om de volledigheid van het activa bestand Te controleren is heated wenselijk eens in de zoveel tijd, een overzicht new wave activa dice volgens Fa4u haar eigendom is, naar de aangesloten bank Te sturen, met de vraag of dot overzicht compleet is.

Hoofdstuk 5 Input aangesloten banken

In heated voorgaande hoofdstuk heb ik de huidige opzet van de processen beschreven gezien vanuit Rabobank Nederland. De onderzoekvraag heeft echter betrekking op een informatiestroom vanuit de aangesloten banken naar Rabobank Nederland. Om dot proces ook vanaf de andere kant Te bekijken in plaats van slechts vanuit Rabobank Nederland heb ik tussen eind maart en eind april 10 aangesloten banken bezocht. Uit praktisch overwegingen, in verband met bereikbaarheid, betreft het hier slechts banken in Utrecht en Noord-Brabant.

Ik heb geprobeerd de banken zodanig Te kiezen dat zij representatief zijn voor het totaal new wave de aangesloten banken. Zo heb ik proberen Te varieren in grootte en het Al dan niet aanwezig zijn new wave een HIR. Na mijn eerste bezoek bleek deelname aan ELFA ook een rol Te spelen in de diversiteit. Dit in verband met een deelnamepercentage aan ELFA new wave circa 50 % . Ook ter uitwerking van WOZ scenario 3 is dit relevant, immers wanneer ELFA niet bij alle banken is ingevoerd werkt dot scenario ( nog ) niet optimaal. Daarom zijn de eerste ervaringen van aangesloten banken met ELFA belangrijk.

Als voorbereiding op mijn bezoek heb ik de vasteactiva-rasters [ 29 ] van de betreffende aangesloten bank doorgenomen. Waarna ik ter illustratie de notatie gestandaardiseerd [ 30 ] heb.

Bij mijn bezoek aan de aangesloten banken heb ik verteld over heated onderzoek waar ik mee bezig ben. En geinformeerd hoe work forces bij de aangesloten bank aankijkt tegen de wijze waarop Rabobank Nederland jaarlijks de WOZ waarden inventariseert. Ook heb ik biddy een aantal scenario ‘s voorgelegd, welke in het volgende hoofdstuk aan soma komen, zoals scenario 1 ; ‘aangesloten banken zelf laten invoeren ‘ nut scenario 2 ; ‘centraal opvragen ‘ . Uit deze gesprekken kwam het 3e scenario naar voren.

Vervolgens heb ik een overzicht getoond new wave de activa van de betreffende bank, en verteld dat vanuit Rabobank Nederland de samenhang tussen componenten slechts gebaseerd kan worden op footing new wave de omschrijving. Waarna ik heb gewezen op een gebrek aan een standaardnotatie. Vervolgens heb ik eventuele alternatieve notaties ter sprake gebracht. Tenslotte heb ik op eventuele dubbel, ingevoerde en/of nooit beboekte activa gewezen. Dit komt doordat het creeren van een nieuw actief en heated toekennen new wave een waarde aan dot actief gescheiden zijn. Het komt regelmatig voor digital audiotape eerstgenoemde dubbel gebeurt. Ook de eventuele gezamenlijke activering new wave Inrichting of Installaties voor meerdere panden neem ik hierbij mee. Voor de berekening new wave de bodemwaarde per constituent is dit immers niet handig omdat de WOZ waarde per pand wordt vastgesteld.

Aansluitend hebben we het gehad over de HIR. De automatische vorming, de documentatie en archivering new wave voornemens en een eventuele door de aangesloten bank zelf te verrichten boekhoudkundige verwerking. Ook hier kwam de omschrijving ter sprake.

Ik heb geprobeerd de gesprekken zo neutraal mogelijk in Te gaan, waarbij ik de nadruk heb proberen te leggen op de ideeen van de controller en zijn/haar visie op het proces gezien vanuit de aangesloten bank. Zij zijn immers degene met de praktijkervaring en zullen/kunnen Er hoogstwaarschijnlijk een heel ander inzicht op na houden dan de vanuit Rabobank Nederland voor de manus liggende oplossing.

Alhoewel ik bewust diversiteit in onder andere de grootte van bezochte aangesloten banken heb aangebracht is heated aantal bezochte banken te beperkt om de uitkomst representatief Te achten.

Resultaten new wave het onderzoek

Ik heb mijn bezoek aan de aangesloten banken ALSs zeer interessant en leerzaam ervaren. Je komt buiten heated kantoor new wave Rabobank Nederland peg eens ergens anders. Je merkt digital audiotape Er bij de aangesloten banken inderdaad een andere sfeer hangt ALSs bij Rabobank Nederland. Uiteraard speelt de omvang van de aangesloten bank vergeleken bij Rabobank Nederland hierbij een rol. Het valt op digital audiotape Er bij aangesloten banken doorgaans meer jonge mensen werken dan bij CRG / Rabobank Nederland. Ook kom je heel verschillende soorten mensen tegen op dezelfde functie.

De belangrijkste uitkomsten uit de gehouden interviews:

Autonomie

De belangrijkste conclusie uit de gehouden interviews heeft te maken met de drang vanuit de aangesloten banken om Hun zelfstandigheid, welke voortvloeit vanuit de cooperatieve structuur van de Rabobank, te behouden. Het behoud new wave Hun autonomie weegt zwaar voor veel banken. Zo ervaren sommige banken de mogelijkheid om hun activa Te verkopen aan Eigen Steen [ 31 ] ALSs een aanslag op Hun autonomie. Voor het concern an sich heeft dit dan misschien wel voordelen, voor de aangesloten bank voelt verkoop ALSs verlies van een stukje zelfstandigheid. Hetzelfde geldt voor ELFA. Centrale digitale verwerking van facturen heeft voor het totale concern duidelijke efficiency voordelen. Aangesloten banken verliezen toch een stukje new wave de werkzaamheden. Dergelijke problematiek speelt een grote rol binnen het Rabobank concern.

Vaste activa handleiding

Sommige banken ervaren de vaste activa handleiding ALSs ontoereikend. Mutaties in heated vaste activa raster komen namelijk maar zeer beperkt voor. Dit leidt Er toe digital audiotape een accountant zich maar sporadisch bezig houdt met mutaties in het raster. Om even op te frissen vinden sommige banken heated wenselijk om een uitgebreidere beschrijving en toelichting bij de diverse mutatiesoorten te hebben.

Eventueel zouden Er supernumerary diepgaandere vaste activa cursussen georganiseerd kunnen worden, waar specifieke aandacht wordt besteed aan de verwerking new wave een bepaalde mutatie.

Volledigheid activa raster

Het komt wel eens voor digital audiotapes een bank een aangekocht actief niet ingevoerd in heated vaste activa raster.

Elektronisch factureren

In heated kader new wave ELFA worden facturen centraal verwerkt nut betaald. Dit geldt dus ook voor de Ozb beschikkingen. De Ozb lasten van de panden van de aangesloten banken zijn relatief gezien een grote kostenpost, waardoor zij in heated verleden dankbaar gebruik maakten new wave de mogelijkheid in termijnen Te betalen. Onder ELFA worden facturen in een keer betaald. Rabobank Nederland adviseert de kosten vervolgens via een tussenrekening in de kosten te verwerken. Dit wordt door de aangesloten banken ALSs niet handig ervaren. Als aangesloten banken de kosten niet via de tussenrekening verwerken drukken de kosten eenmalig zwaar op de betreffende maand, waardoor het resultaat naar beneden schiet. Banken zouden graag zien digital audiotape ELFA wat gespreide betaling betreft, flexibeler wordt en spreiding faciliteert.

Niet alle banken zien dot ALSs een probleem. Immers, wanneer work forces in een keer betaald wordt er meestal korting gegeven. De verdere verwerking via de tussenrekening wordt vervolgens ALSs een bijkomstigheid gezien welke zijn geld waard is.

Overigens verkeert ELFA peg in haar ontwikkelfase, bovenstaand probleem zal waarschijnlijk over een jaar opgelost zijn.

Fa4U fiscaal

Een moeilijk Irish pound blijft het feit digital audiotape zowel de HIR ALSs de ‘beperking afschrijving gebouwen ‘ slechts fiscale aangelegenheden zijn. Banken doen zeer weinig met de fiscale faculty, alleen voor deze 2 onderwerpen en het jaarwerk. Er was zelfs een accountant dice bekende digital audiotape hij eerst moest opzoeken welke codification ( 15 ) je nodig hebt om in de fiscale Vaste Activa faculty Te komen.

Veel aangesloten banken zijn zich niet bewust new wave het feit digital audiotape ze een HIR hebben. Zij komen hier dan ook pas achter wanneer zij in December de e-mail new wave Rabobank Nederland ontvangen.

Investeringsplannen

In heated kader new wave de continuiteit hebben banken altijd wel investeringsplannen. Plannen tot herinvestering bestaan dus altijd wel.

Hoe concreet moeten investeringsplannen zijn? Mag dot een losse opmerking in de notulen zijn of moeten er echt concrete plannen zijn ; waar ligt de grens?

Aangesloten banken doen jaarlijks een investeringsinventarisatie. Er kan een koppeling gemaakt worden tussen deze inventarisatie en voornemens tot gebruik new wave de HIR.

Taalgebruik en toelichting electronic mails

De correspondentie vanuit Rabobank Nederland betreffende de HIR wordt ALSs te kort door de bocht ervaren. Wat vanuit Rabobank Nederland voor logisch wordt gehouden, hoeft voor de medewerker die de mail opent en behandeld niet zo logisch Te zijn. Dit heeft voornamelijk betrekking op de HIR. Banken hebben vaak totaal geen idee wat de HIR inhoudt, dot zou dan ook beter uit de e-mail moeten blijken. Daar komt bij digital audiotape ervaren personeel, met kennis new wave fiscale zaken, met pensioen gaat, waardoor veel kennis verloren gaat. De e-mails zouden minder formeel, en meer in duidelijke, korte, beschrijvende zinnen opgezet moeten worden. Dit komt met name doordat accountants de betreffende mail niet zelf afhandelen maar doorsturen naar de financiele administratie. Het opleidingsniveau is hier doorgaans lager, fiscale kennis is hier ( vaak ) niet voldoende aanwezig.

Een pand, meerdere huisnummers

Uit gesprekken bij banken en het spiegelen van het vaste activa raster met GLOBA [ 32 ] en de Ozb beschikkingen blijkt digital audiotape het geregeld voorkomt digital audiotape banken afzonderlijke panden ALSs een actief hebben ingevoerd in Fa4u, terwijl deze apart vermeld worden op de Ozb beschikking. Wanneer dot het geval is, zal dot expliciet uit de notatie van het actief moeten blijken, door alle straatnamen en/of huisnummers te vermelden.

Benodigde tijd verzamelen Ozb beschikkingen door aangesloten bank

Aangesloten banken blijken veel tijd kwijt Te zijn met heated opzoeken en versturen van de WOZ informatie. De accountant in Eindhoven die dot voor het eerst deed had 2 uur nodig. De accountant in Helmond met 5 panden EG circa 1,5 uur. Deze 1,5 uur lijkt representatief Te zijn voor de gemiddelde aangesloten bank. Totaal betreft heated dus circa 210 uur.

Centraliseren beheer VA faculty

Hoe goed je medewerkers van aangesloten banken ook informeert over vaste activa mutaties, of hoe uitgebreid je de vaste activa handleiding ook maakt, het blijft een knelpunt digital audiotape Er slechts sporadisch mutaties plaatsvinden in het raster. Een accountant new wave een aangesloten bank vroeg dan ook of er plannen waren voor centralisatie new wave het beheer new wave de VA faculty. Hier zou volgens hem pas echt een efficiency scoria mee geboekt kunnen worden. Ook werd de suggestie gedaan om de VA faculty per X aantal banken overkoepeld Te beheren.

Verplicht veld bij invoer actief

Een accountant kwam met de suggestie om een verplicht veld in te stellen. Hiervoor zou bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden new wave het veld ‘toewijzing ‘ . Hierbij zou je banken bij invoer new wave een actief verplicht kunnen stellen de postcode en huisnummer in te voeren. – & gt ; Voorwaarde hierbij is genuine wel digital audiotape deze zichtbaar wordt in het activa raster, anders is dit ‘verborgen informatie ‘ die je pas ziet na veelvuldig doorklikken.

Notatie

Aangesloten banken kunnen zich vinden in heated voorstel voor standaardisatie new wave de notatie, zij zien het voordeel voor zichzelf, en de verwerking new wave de bodemwaarde door Rabobank Nederland in. Het verzoek tot aanpassing zou meegenomen kunnen worden in de WOZ inventarisatie new wave Japanese apricot 2010. Eventueel een excess e-mail naar de directeur bedrijfsmanagement, waarin uitgelegd wordt wat het efficiencyvoordeel is, en het verzoek er op toe Te zien digital audiotape het verzoek wordt uitgevoerd.

Hoewel ik geprobeerd heb de bezochte banken representatief Te kiezen is dit niet het geval. Ik ben 10 new wave de 143 banken bezocht wat neerkomt op peg geen 7 % . Er kunnen dan ook geen eenduidige conclusies uit bovenstaande getrokken worden omdat de bezochte banken niet geheel representatief zijn voor alle banken.

Hoofdstuk 6 Gewenste situatie

6.1 Gewenste situatie inventarisatie WOZ waarden

Het is de bedoeling digital audiotape de WOZ informatie zo effectief en efficient mogelijk verzameld wordt. In de huidige situatie is heated zo digital audiotape Er vanuit Rabobank Nederland vrij veel moeite gedaan wordt om de informatie Te verkrijgen. In de ideale situatie zou Rabobank Nederland op elk willekeurig minute de meest actuele WOZ waarde moeten kunnen inzien. Zonder digital audiotape zij hierom bij de aangesloten bank hoeft te vragen.

Scenario 1: WOZ waarden door aangesloten banken laten invoeren

Het is mogelijk digital audiotape de aangesloten bank zelf de WOZ waarde ( lees: bodemwaarde ) invoeren in Fa4u. Dit kan gedaan worden via transactie AS02. Deze transactie wordt behandeld tijdens de vaste activa preparation. Tevens is er een beschrijving new wave de process vastgelegd in de bijlage new wave de Handleiding Vaste Activa. Allereerst zouden zij met transactie S_ALR_87011964 de boekwaarden van de tot het actief behorende componenten moeten opvragen waarna de verdeling new wave de bodemwaarde over de componenten gemaakt moet worden.

Dit scenario leidt ertoe digital audiotape het uitvoerende werk, digital audiotape volgens medewerkers van Rabobank Nederland niet bij biddy thuishoort, door de aangesloten banken wordt uitgevoerd. Doordat niet-ELFA banken zelf over de Ozb facturen beschikken en ELFA banken deze vanuit Hun grootboekrekening ‘eigenaarslasten onroerende zaken Eigen gebruik ‘ in SAP kunnen opvragen, kunnen zij dot Prima zelf doen.

Voordelen new wave dot scenario:

 • Het grootste deel new wave het werk wordt overgeheveld naar de aangesloten banken.
 • Er hoeft geen informatie meer naar Rabobank Nederland gestuurd Te worden.


Nadelen new wave dot scenario:

 • Banken zullen dot slechts eenmaal per jaar doen. De vraag is dan ook of het wenselijk is dat ze dot zelf doen i.v.m. fouten en het niet routinematig verrichten van deze werkzaamheden.
 • De ingevoerde waarden zouden ( steekproefsgewijs ) gecontroleerd moeten worden. Wie gaat dot doen? De in Fa4u ingevoerde bodemwaarde moet immers vergeleken worden met de WOZ waarde op de Ozb factuur. Dit gaat Rabobank Nederland veel tijd kosten.
 • Om vanuit Rabobank Nederland controle Te kunnen houden over de juistheid van de ingevoerde waarde zal Rabobank Nederland toegang moeten hebben tot de Ozb beschikkingen. Bij voorkeur digitaal. Dit zou betekenen digital audiotape aangesloten banken die niet deel

×

Hi there, would you like to get such a paper? How about receiving a customized one? Check it out